Skip to content

สรุป ค่ายคำสอน ค่ายเยาวชน ภาคฤดูร้อน พ.ศ.2563

            ตามปกติ  ตามวัดจัดค่ายคำสอน ภาคฤดูร้อน  เป็นประจำทุกปี  เพื่ออบรมเด็ก-เยาวชน เตรียมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ  และฟื้นฟูชีวิตเยาวชน เช่น ในช่วงปิดเทอมใหญ่   ปีที่แล้ว เมษายน 2562  มีรายงาน 35 ค่าย จาก 27 วัด (ในจำนวน 34 วัด  7 วัดไม่ได้จัด หรือจัดแต่อาจไม่ได้รายงานมิสซัง)  มีข้อมูลสรุปดังนี้

  • รับศีลล้างบาป 538  คน
  • รับศีลมหาสนิท 556  คน
  • รับศีลกำลัง 540  คน
  • รื้อฟื้นศีลล้างบาป 106  คน
  • รับศีลอภัยบาปครั้งแรก 238  คน

รวมเด็กเข้าค่าย 2671  คน

เยาวชน    956  คน            ผู้ใหญ่  79  คน

บุคลากรจัดค่าย    616  คน

งบประมาณที่ใช้           1,852,828  บาท   (หนึ่งล้านแปดแสนกว่าบาท)

สำหรับเมษายน-มิถุนายน   2563  ปีนี้ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่าจึงไม่สามารถจัดค่ายคำสอนและค่ายเยาวชนได้  แต่มีบางวัดรายงานมาดังต่อไปนี้

1.เขตวัดนักบุญเปโตร  (ขุนแม่ลา)

จัดระหว่างวันที่ 1-12 เมษายน พ.ศ.2563 จัดค่ายคำสอนไปตามหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านทั้งหมด  4 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านแม่ซ้อ,บ้านหัวดอย,บ้านห้วยเหี้ยะ,บ้านฟักทอง  โดยจัดค่ายคำสอนครั้งนี้    มีทั้งเด็ก  เยาวชน และผู้ใหญ่ ( เด็กจำนวน 60 คน)  เยาวชน ( จำนวน  40 คน)  และผู้ใหญ่ (จำนวน  60 คน)

ผู้ดำเนินการจัดค่ายคำสอนครั้งนี้  มี พระสงฆ์ 2 องค์  ครูคำสอน 6  คน    บราเดอร์  4 คน

2.เขตวัดนักบุญเปาโล   นาเกียน 

            16-21 มีนาคม ที่หมู่บ้านทีลอ (จำนวน  30 คน)  และหมู่บ้านทิกะเย (จำนวน 42 คน)

3.เขตวัดนักบุญเปาโล  (แม่สะเรียง)

จัด 5 หมู่บ้าน คือ แม่ละ ฮากไม้ใต้ ป่าแป๋  โก๊ะไม้หลู่  และห้วยเดื่อ  (ยังไม่รายงานจำนวนคน)           

นอกนั้นมี 3 วัดที่รายงานช่วยสู้ภัยโควิด คือ

  1. เขตวัดนักบุญมีคาแอล การีกอยส์  เชียงดาว ซื้อปลากระป๋อง  13 ลัง

  แจก 8 แห่งที่ได้รับผลกระทบโควิด 19

  1. เขตสบเมย ใช้งบ เตรียมพื้นที่สร้างวัด(สาขา)ที่หมู่บ้านแม่แฮด มีคริสตชน 12 หลังคา
  2. วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์แม่ฮ่องสอนช่วยคนยากจน

            สรุปปีนี้ การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้ไม่สามารถจัดค่ายคุณธรรม คำสอนได้อย่างเคย

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  (สรุปรายงาน)