Skip to content

ประกาศเลขที่ ชม. 100/2020

เรื่อง อนุญาตให้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์

หลังจากที่ได้มีการพิจารณาร่วมกันกับคณะที่ปรึกษาพระสังฆราชฯ เรื่องการอนุญาตให้ สังฆานุกรบวชเป็นพระสงฆ์นั้น มีมติให้

1. สังฆานุกร เปาโล พิชิต จําปาพยุง               สัตบุรุษวัดนักบุญเปาโล นาเกียน
2. สังฆานุกร มัทธิว ธรรมชาติ ชอบพงไพร   สัตบุรุษวัดนักบุญยอห์น อัครสาวก แม่เหาะ
3. สังฆานุกร คริสโตเฟอร์ นนทชัย ริทู          สัตบุรุษวัดนักบุญยอห์น บัปติสต์ แม่โถ
4. สังฆานุกร โทมัส เธียรชัย สงวนไพรวัลย์   สัตบุรุษวัดอัครเทวดาราฟาแอล ขุนแปะ

มีความเหมาะสม ที่รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ เราจึงอนุญาตให้บวชเป็นพระสงฆ์ได้ พิธีบวชจะมีขึ้นในวันที่ 29 สิงหาคม ค.ศ.2020 ณ อาสนวิหาร พระหฤทัยเชียงใหม่ เวลา 10.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม ค.ศ.2020 สํานักพระสังฆราชสังฆมณฑลเชียงใหม่

(บิชอป ฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์)
สมณประมุขศาสนปกครองเขตเชียงใหม่

(บาทหลวง ยอแซฟ ศราวุธ แฮทู)
เลขาธิการศาสนปกครองเขตเชียงใหม่