Skip to content

แผนกกลุ่มชาติพันธุ์ฯ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิด งานคุ้มครองสิทธิบริการสาธารณสุข

วันที่ 10 ก.ค. 2020 แผนกกลุ่มชาติพันธุ์ฯ ภายใต้ฝ่ายงานสังคมสังฆมณฑลเชียงใหม่
ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเครือข่ายชาติพันธุ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนความคิด งานคุ้มครองสิทธิบริการสาธารณสุข ร่วมกับ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ , เครือข่ายโรงพยาบาล 25 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพบริการสาธารณสุขให้ดียิ่งขึ้น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง