Skip to content

แผนกกลุ่มชาติพันธุ์ฯ และวัดคาทอลิกฝาง ร่วมแบ่งปันแก่ชุมชน

หลังจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ดีขึ้น แผนกกลุ่มชาติพันธุ์ ภายใต้ฝ่ายงานสังคม สังฆมณฑลเชียงใหม่ และศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเครือข่ายชาติพันธุ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่อำเภอฝางและอำเภอแม่อาย เพื่อติดตามกิจกรรมการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส.สำนัก 5 ร่วมกับวัดคาทอลิกฝางและผู้นำกลุ่มชาติพันธุ์ พบว่า ในช่วงเมษายน-พฤษภาคม 2563 วัดคาทอลิกฝางและเครือข่ายชาติพันธุ์ได้นำผลผลิตที่เกิดในโครงการแบ่งปันให้กับชาวบ้านรอบๆ โบสถ์และในชุมชน รวมถึงได้วางแผนปฎิบัติการร่วมมือกันส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์อนุรักษ์เมล็ดพันธุ์เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารทั้งระดับวัดและระดับชุมชนต่อไป