ข้อตกลงจากการสัมมนาพระสงฆ์สังฆมณฑลเชียงใหม่

บรรดาพระสงฆ์สังฆมณฑลเชียงใหม่  สัมมนาเรื่อง “ถุงหนังใหม่สำหรับเหล้าองุ่นใหม่” วันที่ 17-19 มิถุนายน  ค.ศ. 2020 ณ ศูนย์เรียนรู้นักบุญฟรังซิสอัสซีซี  อำเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ผู้ร่วมสัมมนา 39 คน  หลังจากได้มองประวัติศาสตร์การแพร่ธรรมของสังฆมณฑล  การตั้งศูนย์สงเคราะห์เด็กและเยาวชน ฯลฯ  จึงมี ข้อตกลง ดังต่อไปนี้

  1. การเยี่ยมเยียน  เราจะพยายามออกไปเยี่ยมเยียนสัตบุรุษมากขึ้น
  2. การสร้างทีม  วางระบบการทำงาน  และการประเมินผล
  3. การใช้สื่อเพื่อการประกาศข่าวดี มากขึ้น เป็นพิเศษทางเฟสบุ๊คสังฆมณทล
  4. ดินแดนธรรมทูต ดังที่ตุลาคม 2019 ทั้ง 4 เขตได้ออกไปเยี่ยม เช่น อำเภอปาย  กัลยาณิวัฒนา อำเภอสบเมย  อำเภออมก๋อย  ตำบลเสาหิน  และ ตำบลแม่เหาะ
  5. การทำบัญชีของวัด เงินตอบแทนบุคลากร  ทุกวัดจะทำส่ง  แผนกการเงินทุก 2 เดือน
  6. เงินทำบุญมิสซา ให้เข้าวัด  พระสงฆ์รับได้ วันละ 150 บาท
  7. ศูนย์เรียนรู้นักบุญฟรังซิส  แบ่งเป็น 3 เขต  คือ ศูนย์เรียนรู้  และนา พ่อประภาส เจ้าวัดดูแล  วัฒนธรรม   พ่อทูน  เกษตรกรรม  พ่อคำมา  ผู้รับผิดชอบหลักคือพ่อเจริญ  (หัวหน้าเขต 4)  พ่อดุรงค์ฤทธิ์  พ่อณรงค์ชัย และพ่อบุญเลิศ  (อุปสังฆราช)

ศูนย์สงเคราะห์เด็กและเยาวชนคาทอลิก  หลังจากได้ฟังประวัติของศูนย์ขุนยวม  และแม่ลาน้อย  สรุปวัตถุประสงค์ของศูนย์คาทอลิก  คือ

ก.  เพื่อการศึกษาต่อเนื่องของเด็ก  และเยาวชนคาทอลิก
ข.  เพื่อสอนคำสอน  ชีวิตคริสตชน  และส่งเสริมกระแสเรียก
ค.  เพื่อรักษาวัฒนธรรม  ประเพณี

            เมื่อรัฐบาลกำหนดให้ทุกศูนย์ต้องมีนักจิตวิทยา  นักสังคมสงเคราะห์  และการพิทักษ์คุ้มครองเด็ก  เราพิจารณาสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน  และบุคลากรของเรา เห็นสมควรว่า

  1. ต้องเพิ่มบุคลากร ทั้งชาย – หญิง ให้มีคุณภาพ นอกจากพระสงฆ์  และนักบวช
  2. ในเขต 4 ควรพัฒนา ศูนย์ขุนยวม แม่ลาน้อย และลดศูนย์อื่นที่ขาดผู้ดูแล  ในอนาคตอันใกล้

เราปิดสัมมนาในวันสมโภชพระหฤทัยพระเยซูเจ้า  วัน Sanctification   สำหรับพระสงฆ์   และร่วมกันภาวนา  ขอพระแม่มารีย์ปกป้องคุ้มครองผู้เยาว์  และทรงรักษาความปรารถนาของเราให้เป็น “ถุงหนังใหม่  สำหรับเหล้าองุ่นใหม่”

                                                                                           ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์ สรุป (22/6/2020)

Recommended Posts