Skip to content

ประชุมแลกเปลี่ยนเรื่อง กลไกคุ้มครองสิทธิพื้นที่ชาติพันธุ์

วันที่ 22 มิถุนายน 2020 แผนกกลุ่มชาติพันธุ์ฯ ภายใต้ฝ่ายงานสังคมสังฆมณฑลเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเครือข่ายชาติพันธุ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรื่องกลไกคุ้มครองสิทธิพื้นที่ชาติพันธุ์ ตามพรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับเครือข่ายผู้พิการจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง โดยมีนายกเทศบาลแม่ปูคาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน รวมถึงมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสันกำแพงร่วมเป็นวิทยากรแบ่งปันในครั้งนี้ด้วย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง