Skip to content

สัมมนาพระสงฆ์สังฆมณฑลเชียงใหม่

“ถุงหนังใหม่สำหรับเหล้าองุ่นใหม่” 

ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2020 พระสงฆ์สังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการสัมมนาประจำปีขึ้นที่ศูนย์เรียนรู้นักบุญฟรังซิสอัสซีซี อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในหัวข้อ

“ถุงหนังใหม่สำหรับเหล้าองุ่นใหม่” 

             สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ ในวันแรกเป็นการรับฟังแนวทางการแพร่ธรรมและอภิบาลในยุคใหม่ตามข้อแนะนำของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ที่ว่า “ถุงหนังใหม่สำหรับเหล้าองุ่นใหม่” โดยคุณพ่อวีรศักดิ์ ยงศรีปนิทาน เป็นผู้สรุป จากนั้นได้มีการระดมความคิดสรุปเป็นแนวทางการแพร่ธรรมและอภิบาลของเขตวัดซึ่งได้ข้อสรุป คือกำหนดพื้นที่เป้าหมายที่พวกเราจะเข้าไปทำงานแพร่ธรรมที่ชัดเจน โดยการเข้าไปร่วมชีวิตกับชุมชนการเข้าสู่วัฒนธรรมชุมชนด้วยแบบอย่างการเป็นประจักษ์พยาน ซึ่งพระสันตะปาปาได้แนะนำให้เราออกจากสถานที่ที่ปลอดภัยของเราแล้วเข้าสู่ชุมชนด้วยท่าทีแห่งความรัก เมตตา และอภัย รวมทั้งได้มีการทบทวนแบบอย่างวิธีการแพร่ธรรมของบรรดามิชชันนารีที่เข้ามาทำงานในภาคเหนือนี้ตั้งแต่แรกซึ่งเริ่มด้วยกลุ่มมิชชันนารีคณะสงฆ์มิสซังต่างประเทศกรุงปารีส (M.E.P.) และสานต่อด้วยคณะสงฆ์พระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม จนถึงพระสงฆ์พื้นเมืองทั้งสังฆมณฑลและเบธารามในปัจจุบันซึ่งแบ่งปันโดยคุณพ่อดุรงค์ฤทธิ์ กระบวนศิริ และคุณพ่อสมพงษ์ กัมพลกูล

            ในวันที่สองได้มีการทบทวนวิธีการทำงานอภิบาลกับเด็กและเยาวนในศูนย์ต่าง ๆ โดยเฉพาะในเขต 4 (จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ที่ประชุมได้มีมติเห็นด้วยที่จะให้มีศูนย์รองรับเด็กและเยาวชนที่เข้ามาศึกษาต่อในเมืองอย่างเป็นทางการ 2 ศูนย์ คือ ศูนย์คาทอลิกขุนวม และแม่ลาน้อย เพื่อรองรับเด็กนักเรียนระดับชั้น ม. 1-6 โดยเปิดโอกาสให้คณะนักบวชต่างๆ ที่ทำงานกับเด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนเข้ามาให้การอบรมแก่เด็กและเยาวชนในศูนย์ ด้วย ทั้งนี้จะเป็นการสงเสริมกระแสเรียกด้วย และขณะเดียวกันยังมีข้อเสนอเพื่อมีศูนย์รองรับสำหรับเยาวชนที่ต้องการศึกษาด้านวิชาชีพด้วย  ส่วนเด็กระดับประถม 1-6 นั้น ให้อยู่กับครอบครัวในหมู่บ้าน เพื่อจะได้ซึมซับแบบอย่างจากครอบครัวทั้งวิถีชีวิตและร่วมกิจศรัทธาต่าง ๆ กับครอบครัวและชุมชนด้วย 

         ในวันที่ 3 ได้มีการทำความเข้าใจและแนวปฏิบัติในการจัดทำบัญชีและทรัพยสินของวัดเพื่อจะได้วางแผนในการบริหารจัดการงบประมาณ

คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา