Skip to content

การประชุมเตรียมจัดงานวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

18 มิถุนายน 2020

แผนกกลุ่มชาติพันธุ์ฯ ภายใต้ฝ่ายงานสังคมสังฆมณฑลเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเครือข่ายชาติพันธุ์จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานรณรงค์และเฉลิมฉลองเนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 โดยปีนี้ที่ประชุมได้มีความเห็นรูปแบบงานเรื่อง “ปันรัก ปันสุข จากภูผาสู่มหานที” ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาประเด็นข้อเสนอต่อ พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติร่วมด้วย

19 มิถุนายน 2020

แผนกกลุ่มชาติพันธุ์ฯ ภายใต้ฝ่ายงานสังคมสังฆมณฑลเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเครือข่ายชาติพันธุ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนเข้าร่วมเสนอความเห็นต่อ พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ประจำปี 2563 เพื่อพัฒนาข้อเสนอด้านคุณภาพมาตราฐานบริการสาธารณสุข ขอบเขตและประเภทสิทธิประโยชน์ รวมถึงการคุ้มครองสิทธิ ที่เอื้อต่อประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ โดยมี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่อาวุโส สำนักมีส่วนร่วมจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาร่วมรับข้อเสนอการรับฟังความเห็นในครั้งนี้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง