Skip to content

ฉลอง “เลาดาโต ซี” ทั้งปี

19  พฤษภาคม  2020  (CNA)

เมื่อวันที่ 16-24  พฤษภาคม 2020 โป๊ปฟรังซิสได้เชิญเราฉลองสัปดาห์เลาดาโตซี  โอกาสครบ 5 ปี ของสมณสาส์นเลาดาโตซี  เกี่ยวกับการดูแลรักษาโลกบ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน  และเชิญชวนเราให้คิดถึงเรื่องนี้ทั้งปี  คือ  24 พฤษภาคม ค.ศ.2020  ถึง 24 พฤษภาคม ค.ศ.2021

            ในคลิปวีดีโอที่โป๊ปฟรังซิสเชิญชวนเราให้ฉลองเริ่มด้วยคำถามที่ว่า “โลกแบบใดที่เราต้องการทิ้งไว้ให้บรรดาเด็กๆ ที่กำลังเติบโต  ตามหลังเรา” 

            พระคาร์ดินัล  ปีเตอร์  เติร์กสัน  ชาวกานา  ผู้รับผิดชอบโครงการนี้จากสมณสภาเพื่อการพัฒนามนุษย์  เน้นว่าเราต้องกลับใจด้านนิเวศ  และมีกิจกรรม  แม้พระองค์ออกสมณสาส์น  5 ปี  แล้ว  เรื่องนี้ก็ยังยิ่งตรงกับสภาพปัจจุบัน  สภาพแอมะซอนในทวีปอเมริกาใต้  เป็นตัวบ่งชี้ว่าเราต้องช่วยกันเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมด้านนิเวศ  ดังที่สมเด็จพระสันตะปาปาได้จัดสมัชชา  วันที่ 6-27  ตุลาคม  ค.ศ. 2019  ที่กรุงโรม  และได้ออกสมณลิขิตเตือนใจหลังสมัชชา “แอมะซอนที่รัก”  ( 2 กุมภาพันธ์  ค.ศ. 2020 )

            น่าสังเกตว่า  การฉลองนี้ตรงกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า  เป็นเหมือนเข็มทิศด้านศีลธรรม  และชีวิตจิต  สำหรับการเดินทางเพื่อสร้างโลกที่เรา “ต้องดูแลรักษา  เป็นพี่น้องกัน  มีสันติสุขที่ยั่งยืนมากขึ้น”

            เรายังมีโอกาส  ที่จะเปลี่ยนแปลงโลกปัจจุบัน  ด้วยการมีชีวิตร่วมกันแบบใหม่  มีความสัมพันธ์กันในความรัก  เมตตาและเป็นหนึ่งเดียว  และมีมิตรภาพกับธรรมชาติ  บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน… เราติดต่อสัมพันธ์  และพึ่งพาอาศัยกันและกัน

            หลายประเทศเริ่มคิดว่า  หลังการแพร่ระบาดโควิด  โลกจะเป็นอย่างไร  “เราจำเป็นต้องมองว่า  ทุกสิ่งมีความสัมพันธ์  ปัญหาปัจจุบันทำให้เราสามารถมองวิกฤติโลกในทุกด้าน  สภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องเร่งด่วน  ที่เราต้องรวมพลังแก้ไข  ทั้งในระดับท้องถิ่น  ภูมิภาค  ระดับชาติ  และระดับนานาชาติ

            เทศกาลรักษ์สิ่งสร้าง  (Season  of Creation) ในยุโรป  เริ่มตั้งแต่  วันที่ 1 กันยายน วันภาวนาเพื่อโลกของเรา  ถึงวันที่ 4 ตุลาคม  ฉลองนักบุญฟรังซิสอัสซีซี  หัวข้อ  “ยูบีลีเพื่อโลก”  มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือชุมชนต่างๆให้ฟื้นฟูความสัมพันธ์ต่อกัน  และกับสิ่งสร้าง  โดยอาศัยการจัดกิจกรรมต่างๆในระดับท้องถิ่น  ทั่วโลก

+   วันที่  15  ตุลาคม 2020 จะมี “ข้อตกลงด้านการศึกษา  ระดับโลก”

+  วันที่  19-21  พฤศจิกายน 2020  จะมีการชุมนุมนักธุรกิจหนุ่ม-สาว เรื่อง “เศรษฐกิจของฟรังซิส”  ที่เมืองอัสซีซี  ประเทศอิตาลี  2000 คน จาก 115 ประเทศทั่วโลก  “เพื่อช่วยกันสร้างธุรกิจวัฒนธรรมใหม่เพื่อส่งเสริมศักดิ์ศรีมนุษย์  และพิทักษ์สิ่งแวดล้อม”

+  การฉลอง เลาดาโตซี  ประจำปี  วันที่ 20-22 พฤษภาคม ค.ศ.2021  จะมีการประชุมที่กรุงโรม  เวทีกิจการ เลาดาโต ซี  เชิญชวนสถาบันหลายหลาก  มาตั้งใจ ทำโครงการ 7 ปี เพื่อให้บรรลุเจตนาที่ยั่งยืน ของ  เลาดาโต ซี  ด้วยความร่วมมือของครอบครัว  วัด  สังฆมณฑล  โรงเรียน  วิทยาลัย  มหาวิทยาลัย  โรงพยาบาล  ธุรกิจ  นักบวช  แต่ละปีจะมีการมอบรางวัล  แก่โครงการที่ดีที่สุด (Best  Practices )ด้านสิ่งแวดล้อมด้วย

            ขอพระเจ้าโปรดช่วยให้เราตระหนักว่า  บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน…. เป็นของธรรมชาติและของลูกหลานในอนาคต…เป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์