เงินอุดหนุนสมเด็จพระสันตะปาปา (Peter’s Pence)

ตามปกติการรวบรวมเงินอุดหนุนงานของสมเด็จพระสันตะปาปา  ตรงกับวันที่ 29  มิถุนายน  สมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล  แต่สำหรับปีนี้เลื่อนไปเป็นวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม ฉลองนักบุญฟรังซิส  ชาวอัสซีซี  (ตรงกับสัปดาห์ที่ 27  เทศกาลธรรมดา)

ในระหว่างชีวิตสาธารณะของพระเยซูเจ้า  ที่อุทิศเพื่อการประกาศพระอาณาจักรพระเจ้า  มีสตรีบางคนได้ติดตาม  และให้ความช่วยเหลือฝ่ายวัตถุแด่พระองค์ และบรรดาอัครสาวก  (ลก 8 : 1-3)  จากความช่วยเหลือนี้   พวกเขาจึงสามารถช่วยเหลือคนจน  ( ยน  12 : 4 – 7 )  หลังวันสมโภชพระจิตเจ้า (เปนเตกอสเต)  พระศาสนจักรจำเป็นต้องสนับสนุนผู้ที่อุทิศตนมาร่วมงาน  (1 ทธ  5 : 17 -18)  นักบุญเปาโลได้จัดการช่วยเหลือคนยากจนในกลุ่มคริสตชนที่กรุงเยรูซาเล็ม  และการช่วยเหลือกลับคืน แก่คริสตชนที่ช่วยเหลือพวกเขา  (รม 15 :25-27)

มีการใช้คำ Peter’ s  Pence ตั้งแต่ยุคกลาง (ศตวรรษที่ 5  ถึงประมาณ ค.ศ. 1350)  เพื่อหมายถึง  การอุดหนุนประจำปี  แด่สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 9  ช่วง ค.ศ. 1848  ที่อยู่ในสถานะลำบากด้าน เศรษฐกิจ  บรรดาบิชอปสหรัฐอเมริกาจึงได้บริจาค  25,000  ดอลล่าร์  ช่วยเหลือพระองค์  ต่อมาหลายประเทศในยุโรปได้เชิญชวนสัตบุรุษในสังฆมณฑลให้ทำบุญช่วยงานสมเด็จพระสันตะปาปา  จึงเรียกว่า  Peter’ s  Pence  (คำว่า Pence เป็นพหูพจน์  ของคำว่า Penny  = 1/100 ของดอลล่าร์ )

วัตถุประสงค์  เงินบริจาคของเราแม้เล็กน้อย  แต่มีความหมาย  มีคุณค่าเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์กับสมเด็จพระสันตะปาปา  และตั้งใจช่วยเหลือพี่น้องที่พบความยากลำบาก  เงินอุดหนุนสมเด็จพระสันตะปาปา  มีวัตถุประสงค์  2  ประการ  คือ

  1. ช่วยเหลืองานของพระศาสนจักรสากล ของผู้สืบตำแหน่งจากนักบุญเปโตรในโรมันคูเรีย  (เทียบประมวลกฎหมายพระศาสนจักร  มาตรา  360 – 361)  และผู้แทนของสมเด็จพระสันตะปาปาที่ทำงาน

ในประเทศต่างๆทั่วโลก

  1. ช่วยงานเมตตาสงเคราะห์  ที่สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเห็นว่าจำเป็นมากที่สุด

วัตถุประสงค์ทั้งสอง  ที่สนับสนุนกิจการของสันตะสำนัก  และช่วยเหลือด้านการพัฒนา  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ตรัสว่า  “ ไม่ใช่การบริหารจัดการที่ดี  ที่รับเงินทำบุญนี้มา  แล้วเก็บไว้ในลิ้นชัก…  พ่อคิดว่าต้องเอาไปลงทุน  และเมื่อจำเป็นต้องใช้  ก็จ่ายไป  หากภายในหนึ่งปี  เงินทุนไม่เสียค่า ถ้ามันยังคงอยู่  หรือเติบโตขึ้น  จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการที่ดี”

การอุดหนุนตามประมวลกฎหมาย ฯ ม.1271   “ด้วยเหตุผลแห่งความผูกพันเป็นหนึ่งเดียว  และความรัก  พระสังฆราชตามความสามารถของสังฆมณฑลของตน  ต้องบริจาคเพื่อจัดหาปัจจัย  ซึ่งสันตะสำนักมีความต้องการ  ตามสภาพแห่งกาลเวลา  เพื่อสามารถบริการพระศาสนจักรสากลได้อย่างที่ควร”

เนื้อหานี้ผมแปลสรุปจากจดหมายที่ได้รับจากพระสมณทูตฯวันที่ 10 มิถุนายน ครับ

                                                                                                              ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์

Recommended Posts