Skip to content

จดหมายอภิบาลเรื่อง “เสริมสร้างชุมชน ศิษย์ธรรมทูต”

          บรรดาพี่น้องพระสงฆ์ นักบวช สภาภิบาล ครูคําสอน และฆราวาสที่รัก 

          จากการฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม (วันที่ 4 มิถุนายน .. 16692019) และการต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส (20 23 พฤศจิกายน .. 2019) ได้นําความยินดีมาสู่พวกเราทุกคน และมีคําถามว่า แล้วเราจะทําอะไรต่อไป

          หลังจากเหตุการณ์ทั้งสอง สภาพระสังฆราชฯ จึงได้ประกาศสาส์นอภิบาล เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ค..2020 ตอบว่า เสริมสร้างชุมชน ศิษย์ธรรมทูต” 

          จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ในช่วง 23 เดือนที่ผ่านมานี้ มีผลดีคือ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมดีขึ้น เราต้องกักตัว “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อส่วนรวม แต่ผลกระทบตามมา เช่น คนตกงาน ปัญหาขาดรายได้ ความเครียด ฯลฯ ต้องพึ่งความช่วยเหลือจากรัฐบาล หน่วยงานต่างๆ แต่พี่น้องหลายหมู่บ้านได้แบ่งปันข้าวสาร ผัก ผลไม้ ฯลฯ ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างน่าประทับใจ 

          สําหรัสังฆมณฑลเชียงใหม่ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน จําเป็นต้องพิจารณาลด งบประมาณการใช้จ่ายของแต่ละวัดในปีนี้ เป็นพิเศษ เพราะรายรับจากแหล่งต่างๆ ลดลง ดังนั้นเพื่อให้งานของสังฆมณฑลดําเนินต่อไปได้ เราจึงต้องประหยัด พึ่งตนเองให้มากที่สุด และช่วยเหลือกัน โดย

1. ประหยัด ลดค่าใช้จ่ายโครงการต่างๆ ตามสภาพความเป็นจริง

2. พิจารณาลดค่าใช้จ่ายที่มิสซังต้องจ่ายช่วยเหลือวัด ศูนย์เด็ก เยาวชน และศูนย์คําสอน โดยให้ชุมชนคริสตชนในหมู่บ้าน พิจารณา ช่วยเหลือศูนย์เด็ก เยาวชน สามเณรของวัด ตนเองให้มากขึ้น

3. ขอพี่น้องช่วยทําบุญ ขอมิสซาที่วัด จากแต่ละบ้าน เดือนละ 1 มิสซา 

          เราพิจารณาสถานะของแต่ละวัดด้านจํานวนสัตบุรุษ และความเป็นอยู่ จึงขอ แบ่งเป็น 3 ระดับคือ

  • ระดับ 1 คือ วัดที่มีโรงเรียน พึ่งตนเอง และช่วยสังฆมณฑลได้ (3 วัด)
  • ระดับ 2 คือ วัดใหญ่ที่มีสัตบุรุษเป็นจํานวนมาก พึ่งตนเองได้ (21 วัด
  • ระดับ 3 คือ วัดที่มีสัตบุรุษไม่มาก ต้องพึ่งสังฆมณฑล (9 วัด

          การเสริมสร้างชุมชนศิษย์ธรรมทูต อาศัยวิถีชุมชนคริสตชน

1. สํารวจสถิติคริสตชนที่รับศีลล้างบาปในเขตวัด ผู้ย้ายถิ่น และชาวต่างประเทศที่มาวัด

2. ศึกษาพระสมณสาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เรื่อง ความชื่นชมยินดีแห่ง พระวรสาร (Evangelii Gaudium) และเลาดาโตซีกี่ยวกับการดูแลรักษาโลก บ้านที่เรา อาศัยอยู่ร่วมกัน

3. ส่งเสริมการสร้างชุมชน ศิษย์ธรรมทูตแก่ฆราวาส ครูคําสอน หัวหน้าคริสตชน และ เยาวชน

4. อภิบาลส่งเสริมชีวิตครอบครัว และ การเตรียมแต่งงาน

5. การดูแลอบรม เสริมสร้างชุมชนศิษย์ธรรมทูตแก่เด็ก และเยาวชนในศูนย์คาทอลิกของเรา 

          จึงขอบรรดาพี่น้องพระสงฆ์ นักบวชหญิงชาย สภาภิบาลวัด หัวหน้าคริสตชน และ ครูคําสอน ร่วมมือกันสร้างอารยธรรมแห่งความรักในชุมชน และหมู่บ้านของเรา 

ประกาศ วันที่ 9 มิถุนายน 2020

(.วีระ อาภรณ์รัตน์)
สมณประมุขศาสนปกครองเขตเชียงใหม่

(บาทหลวงยอแซฟ ศราวุธ แฮทู)
เลขาธิการ 

ระดับ 1
วัดที่มีโรงเรียน พึ่งพาตัวเอง และช่วยสังฆมณฑล

1. อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่
2. วัดแม่พระแห่งลูร์ด ลําปาง
3. วัดนักบุญไมเกิล การีกอยส์ เชียงดาว

ระดับ 2
วัดที่มีสัตบุรุษมาก เศรษฐกิจดี พึ่งพาตัวเองได้ 70 – 80 %

1. วัด น.ฟรังซิสแห่งอัสซีซี ลําพูน
2. วัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ แจ้ห่ม
3. วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอน
4. วัด น.เปาโล ห้วยตอง
5. วัด น.ปาตริก ปาตึง
6. วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป่าฝาง
7. วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ ดินขาว
8. วัดอัครเทวดาราฟาแอล ขุนแปะ
9. วัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์ แม่แตง
10. วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล เมืองงาม
11. วัดพระวิสุทธิวงศ์ ห้วยบง
12. วัดพระคริสต์แสดงองค์ ฝาง
13. วัด น.ยอแซฟ สะเมิง
14. วัด น. ยอห์น บัปติสต์ แม่โถ
15. วัด น.เปาโล แม่สะเรียง
16. วัด น.เซซีลีอา ห้วยต้นนุ่น
17. วัด น.เปโตร ขุนแม่ลา
18. วัด น.เปโตร แม่ลาน้อย
19. วัดพระแม่มารีย์ หนองแห้ง
20. วัดแม่พระแห่งลูกประคํา ขุนยวม
21. วัด น.ยอห์น อัครสาวก แม่เหาะ

ระดับ 3 วัดที่มิสซังต้องช่วย

1. วัดพระมหาไถ่ ศูนย์โม้ง
2. วัด น.ยอแซฟ และศูนย์คําสอน แม่ริม
3. วัด น.มีคาแอล การีกอยส์ จอมทอง
4. วัดแม่พระบังเกิด อมก๋อย
5. วัด น.เปาโล นาเกียน
6. วัด น.เทเรซาแห่งกัลกัตตา ปาย
7. วัด น.ฟรังซิสเซเวียร์ แม่ฮ่องสอน
8. วัด น.เยนอเวฟา นาป่าแป๋
9. วัด น.ลอเรนโซ่ หลุยส์ แม่หาด