Skip to content

ข่าวเปิดเรียน ศูนย์คำสอน แม่ริม 2020

วันอาทิตย์ ที่  31 พฤษภาคม  สมโภชพระจิตเจ้า คุณพ่อสมชาย  กิจนิชี  ผู้รับผิดชอบศูนย์คำสอนและ เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ  แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่   ได้ให้นักศึกษา  ปี 2 จำนวน 5 คน  กลับมาเตรียมบ้านสำหรับต้อนรับน้องใหม่  ปี 1 มี 6 คน  จากแม่สอดสังฆมณฑลนครสวรรค์  เป็นชาย 5  คน  และ จากวัดนักบุญเปโตร ขุนแม่ลา  เชียงใหม่  เป็นหญิง 1 คน  รวมเป็น 11 คน

มิสซาวันสมโภชพระจิต  วันเกิดของพระศาสนจักร  เวลา 9.00 น. มีสัตบุรุษมาร่วมพิธีประมาณ  40 คน  ก่อนจบพิธีมี  การมอบหนังสือพระคัมภีร์  เป็นสัญลักษณ์เปิดปีการศึกษา  เป็นคู่มือชีวิตนักศึกษา  ครูคำสอน และคุณมุกดา ประธานสภาภิบาลกล่าวต้อนรับ และแนะนำสมาชิกสภาวับางคนที่สามารถช่วยนักศึกษาได้

นักศึกษาทุกคน  รับการศึกษาอบรม  โดยมิได้เสียค่าใช้จ่ายอะไร  ขอให้ตั้งใจจริง  เท่านั้น

ขอบคุณคุณพ่อสายชล  คันยุไล (SJ) ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาไปเข้าเงียบที่สวนเจ็ดริน  วันเสาร์ที่  30 พฤษภาคม  และเลี้ยงอาหาร  เตรียมรับพระจิตเจ้า

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  รายงาน

ข่าวเปิดเรียน ศูนย์คำสอน แม่ริม 2020

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง