ประกาศสาส์นอภิบาลของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ที่ สสท. 047/2020
เรื่องปีที่ 351 มิสซังสยาม เสริมสร้างชุมชน ศิษย์ธรรมทูต

อวยพรมายังบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง และคริสตชนฆราวาสทุกท่าน

                        สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้ประกาศสาส์นอภิบาลหลายฉบับ โอกาสเฉลิมฉลองรำลึกถึง 350 ปีการสถาปนา “มิสซังสยาม” (วันที่ 4 มิถุนายน ค.ศ. 1669 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน ค.ศ. 2019) เพื่อขอบพระคุณพระเจ้า ที่พระองค์ท่านได้ทรงสถาปนาพระ
ศาสนจักรคาทอลิกบนผืนแผ่นดินไทย และด้วยสำนึกในความกตัญญูต่อบรรดาธรรมทูตในอดีต รื้อฟื้นความมีชีวิตชีวาแห่งชุมชนความเชื่อในปัจจุบัน พร้อมทั้งเสริมสร้างชีวิตศิษย์ธรรมทูตของพระเยซูคริสตเจ้าเพื่อก้าวสู่อนาคตและในปีที่ 350 แห่งมิสซังสยามนี้พระศาสนจักรคาทอลิกแห่งประเทศไทยก็ได้รับพระพรพิเศษด้วยการเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรานซิสระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 นำความยินดีมาสู่พวกเราทุกคน

                        ณ บัดนี้ การฟื้นฟูความเชื่อคริสตชน “ศิษย์พระคริสต์” และการเฉลิมฉลองดังกล่าวมาถึงปีที่ 351 มิสซังสยามแล้ว  สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยเห็นสมควร และขอเน้นย้ำเป็นพิเศษว่า ต่อแต่นี้ไปเราจะต้องมุ่งสู่การเสริมสร้างชุมชนศิษย์ธรรมทูตอย่างเข้มข้นและจริงจัง โดยอาศัยวิถีชุมชนคริสตชนย่อย (BEC) เพื่อทำให้ทุกมิติชีวิตการประกาศข่าวดีสู่ปวงชน (Ad Gentes) เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น นำคริสตชนคาทอลิกทุกคนจากการเป็นศิษย์พระคริสต์ (Christ’s Disciples) สู่การเป็นศิษย์ธรรมทูตของพระเยซูคริสต์ (Missionary Disciples) มากขึ้น โดยก้าวออกสู่การประกาศข่าวดีด้วยประจักษ์พยานชีวิตและด้วยวาจา อาศัยการบอกเล่าแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตอารยธรรมแห่งความรักแก่พี่น้องชาวไทยที่ยังไม่มีโอกาสได้รับฟังข่าวดีนี้ นี่คือแก่นแท้และหัวใจของพระศาสนจักรคาทอลิกไทย

                        ก่อนอื่นหมดทีเดียว พี่น้องพระสังฆราชทุกท่านเป็นหนึ่งเดียวกันทางความคิดและยึดมั่นในกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ปี ค.ศ. 2015 ของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
เป็นแนวทางหลักสำคัญ เพราะเอกสารฉบับนี้สอดคล้องรองรับสมณสาส์น “ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร” (Evangelii Gaudium) ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส และแนวทางต่าง ๆ ของพระศาสนจักรสากลในปัจจุบัน พวกเรามั่นใจว่า การเป็นประจักษ์พยานด้วยชีวิต
คริสตชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผ่านทางวิถีชุมชนคริสตชนย่อยที่มีบรรยากาศอารยธรรมแห่งความรัก และการประกาศข่าวดีด้วยวาจา อาศัยการบอกเล่าแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตความเชื่อในชุมชนคริสตชนย่อยของเรา จะทำให้ข่าวดีที่เราประกาศออกไปน่าเชื่อถือ

                        สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคร้ายโควิด-19 มีอันตราย และส่งผลกระทบทำให้ผู้คนประสบปัญหามากมายในการดำเนินชีวิต และปัญหาหนักหน่วงด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งภัยแล้งที่ตามมา ทำให้พระศาสนจักรแทบจะไม่สามารถขับเคลื่อนพันธกิจต่าง ๆ ได้เลย แม้เพียงพันธกิจ การอภิบาลด้านศาสนกิจอย่างเดียว ก็เป็นไปได้ด้วยความยากลำบากและจำกัดอย่างมากอยู่แล้วในสถานการณ์จริงดังกล่าวนี้เราจะทำอย่างไร

                        สมาชิกพระศาสนจักรคาทอลิกทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อภิบาลและผู้ร่วมงานอภิบาล นักบวชชาย-หญิง ฆราวาสคาทอลิกทุกคน ก่อนอื่น พวกเราทุกคนคงจะต้องฝากสภาพ การณ์ทั้งหมดเหล่านี้ไว้ในพระเมตตารักและพระญาณเอื้ออาทรขององค์พระผู้เป็นเจ้า ผ่านทางศาสนกิจ ชีวิตภาวนา พระวาจา และศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ให้ทุกคนสามารถมองเห็นและมั่นใจในอนาคต

                        จิตตารมณ์ความรักของพระสงฆ์ผู้อภิบาลแบบพระเยซูเจ้า “องค์พระผู้อภิบาลที่ดี” รวมทั้งพระพรพิเศษและพันธกิจของคณะนักบวชทุกคณะ และผู้ถวายตัวทุกกลุ่ม ทุกองค์กร
จะช่วยหนุนนำจิตใจของทุกคนให้ทำบางสิ่งบางอย่างที่เป็นไปได้ เท่าที่เป็นไปได้ และอย่างปลอดภัย เพื่อพี่น้องร่วมความเชื่อและพี่น้องชาวไทยคนอื่นๆ ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรดให้ผ่านเข้ามาในเส้นทางชีวิตของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคคลชายขอบสังคม ขออย่าให้มีใครสักคนพลาดโอกาสที่จะได้สัมผัสพระเมตตาและความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้า ผ่านทางชีวิตและการกระทำของเรา

                        ดังนั้น ความพยายาม การอุทิศตนทุกอย่างต่างๆ เหล่านี้ จะให้ความบรรเทาใจ เสริมสร้างสายใยความรักความเอื้ออาทรต่อกัน ต่อทุกคน จะก่อเกิดความหวังและเสริมสร้างให้เป็น มิใช่เพียง “ฐานวิถีชีวิตใหม่” (New normal) เท่านั้น แต่จะก่อเกิดเป็น “ประสบการณ์พิเศษสุดแห่งความรักของพระเจ้า” ที่ถูกถ่ายทอดออกมาสัมผัสชีวิตและจิตใจของผู้คนในสังคมไทยให้ก้าวสู่อนาคตที่มีสันติสุขและภราดรภาพมากขึ้น

                        ในนามของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนพี่น้องพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง และฆราวาสคาทอลิกทุกคน ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน เสริมสร้างชุมชนศิษย์ธรรมทูต ก้าวออกไปประกาศข่าวดีสู่ปวงชนชาวไทยที่กำลังรอรับฟังข่าวดีนี้อยู่

                        ขอพระนางมารีย์ พระมารดาแห่งพระศาสนจักร และดวงดาราแห่งการประกาศข่าวดี ได้เสนอวิงวอนพระเยซูคริสตเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ด้วยเทอญ

                        ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน ค.ศ. 2020 ปีที่ 351 มิสซังสยาม

 

( พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช )

พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

( พระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ )

พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลเชียงใหม่
เลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Recommended Posts