Skip to content

วันแห่งการชำระให้บริสุทธิ์สำหรับพระสงฆ์

วันสมโภชพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้าปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2020 ถือเป็นวันภาวนา และไตร่ตรองสำหรับสมณะ( Day of Sanctification for Clergy )เป็นโอกาสให้บรรดาบาทหลวงไตร่ตรองรำพึงถึงชีวิต และงานอภิบาลของพระสงฆ์ ที่พระเจ้าทรงเรียกให้มาทำพันธกิจในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

สมณกระทรวงเพื่อพระสงฆ์ จึงนำสมณลิขิตของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2019 ในโอกาสครบ 160 ปีมรณกรรมของ นักบุญ ยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ เจ้าอาวาสผู้ศักดิ์สิทธิ์ แห่ง อาร์ส ฝรั่งเศส บางหัวข้อมาเสนอในโอกาสนี้

ความกตัญญู (gratitude) “ขอบใจสำหรับการที่ท่านถวายชีวิตด้วยความ ปิติยินดีด้วยการเผยแสดงหัวใจ …ให้เติบโตทุกวันในความรักพระเจ้า และประชากรของพระองค์… “เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจ”

…ความกตัญญูเป็นคุณธรรมคริสตชน นักบุญเปาโลสอนเราว่า “จงร่าเริงยินดีเสมอ จงอธิษฐานภาวนาอย่างสม่ำเสมอ จงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณี “(1 ธส 5:16-18) พระสงฆ์ขอบคุณพระเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ… สัตบุรุษควรกตัญญูต่อพระสงฆ์ที่รับใช้ถวายชีวิตด้วยใจกว้าง

เมตตาธรรม (Mercy) “จงเป็นผู้เมตตากรุณาดังที่พระบิดาของท่านทรงพระเมตตากรุณาเถิด” (ลก 6:36) เราสามารถทำให้สัตบุรุษ “อุ่นใจ” ด้วยการเดินเคียงข้างในยามพวกเขาลำบาก พูดกับพวกเขาในยามมืด โดยมิให้หลงทาง

พระเยซูเจ้าเสด็จไปตามหมู่บ้าน และเมืองต่างๆ ทรงรักษาผู้ป่วยโดยมิได้กลัวความอ่อนแอภาษามนุษย์..พระสงฆ์เป็นรูปแบบของพระคริสตเจ้าด้วยศีลอภัยบาป… เป็นเครื่องหมายความรักของพระเจ้าต่อทุกคน พระสงฆ์ต้องมีใจเมตตา รู้จักต้อนรับ รู้จักฟัง ร่วมก้าวเดินกับพี่น้อง เป็นพิเศษในศีลแห่งการให้อภัย

ความสงสาร (Compassion) ในพระวรสาร “เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นประชาชนก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเหน็ดเหนื่อย และท้อแท้ประดุจฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง “(มธ 9:36)เมื่อพระองค์เห็นประชาชนเจ็บป่วย ถูกทอดทิ้ง ยากจนทั้งฝ่ายร่างกาย และจิตใจ เหมือนชาวสะมาเรียผู้ใจดี ช่วยรักษาบาดแผล และเอาใจใส่ดูแล

พระสงฆ์ต้องอยู่ใกล้ประชาชนที่มีความทุกข์ยากลำบาก ให้ความหวัง และเอาใจใส่โดยอาศัยศีลศักดิ์สิทธ์ต่างๆ

ความระมัดระวัง (Vigilance) เมื่อคนผิดหวังในชีวิต ในพระศาสนจักร เขาจะมีความทุกข์เศร้า แค้นใจ และเป็นศัตรู… เราต้องขอพระจิตเจ้า… เปิดหู เปิดตา เปิดใจของเรา…

พระสงฆ์ต้องมีใจคอยเฝ้าระมัดระวัง ไตร่ตรอง ฟังพระวาจาพระเจ้า กระตือรือร้น แม้บางครั้งอาจจะ “แห้งแล้ง” จนอยากละทิ้งหน้าที่… เราก็ต้องตื่นตัว อาศัยพระวาจาของพระเจ้า และฟังเสียงร้องคร่ำครวญของสัตบุรุษ

ความกล้าหาญ (Courage) ใจเราต้องกล้า เราไม่ควรละทิ้ง เอกลักษณ์ของเรา ประการแรก ความสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้า.. อย่าละเลยการมีผู้นำวิญญาณ คนที่คุณสามารถพูด ปรึกษา ไว้ใจได้ และความสัมพันธ์กับประชาชน กับพี่น้องพระสงฆ์ และชุมชน

เมื่อรำพึงถึงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า พระองค์ผูกพันกับพระบิดา และประชาชน ในพระวรสาร พระองค์อธิษฐานภาวนา และทำหน้าที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย

5 คำ ในวันชำระตนให้บริสุทธิ์สำหรับพระสงฆ์ มีรากฐานในความสัมพันธ์กับพระองค์

ขอพี่น้องพระสงฆ์ จงเลียนแบบพระหฤทัยของพระคริสตเจ้า มีความสนิทสัมพันธ์กับพระองค์ ถือชีวิตโสด และดำเนินชีวิตให้บังเกิดผลยิ่งขึ้น

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ สรุป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง