ประกาศ เลขที่ ชม. 065/2020
เรื่อง มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ ในการเข้าร่วมพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณ

       ตามที่สังฆมณฑลเชียงใหม่ได้ออกประกาศ เรื่อง “งดพิธีกรรมช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ในช่วงเวลา การระบาดของโรค COVID-19” เลขที่ ชม.038/2020 ลงวันที่ 26 มีนาคม ค.ศ.2020 และ คําประกาศ เรื่อง “ขยายเวลาการร่วมพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณ ผ่านการถ่ายทอดสด “ออนไลน์” ในช่วงการระบาดของโรค COVID-19” เลขที่ ชม.059/2020 ลงวันที่ 30 เมษายน ค.ศ.2020 ไปแล้วนั้น บัดนี้ การระบาดของโรค COVID-19 มีแนวโน้มลดลงและสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศ ที่ สสท.41/2020 เรื่อง “มาตรการเพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสต์ศาสนิกชน คาทอลิก” และ ที่ สสท.41bis/2020 “แนวทางการปฏิบัติเพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของ คริสต์ศาสนิกชนคาทอลิก”

       สังฆมณฑลเชียงใหม่ จึงอนุญาตให้บรรดาพระสงฆ์ นักบวช ชายและหญิงในเขตสังฆมณฑลเชียงใหม่ทุกท่านสามารถเปิดวัด จัดให้มีการเข้าร่วมพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณให้สัตบุรุษมาร่วมได้ ตั้งแต่วันอาทิตย์สมโภชพระจิตเจ้า ที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ.2020 เป็นต้นไป โดยให้ปฏิบัติตาม “มาตรการ และ แนวทางภาคปฏิบัติ” ที่ทางสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้ กําหนดอย่างเคร่งครัด ส่วนวัดใดที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางหรือมาตรการดังกล่าวได้ ก็ให้จัด พิธีกรรมผ่านการถ่ายทอด “ออนไลน์” ดังที่ได้ปฏิบัติมาต่อไปจนกว่าจะมีความพร้อม

       จึงประกาศมาเพื่อพิจารณาปฏิบัติต่อไป

       ขอพระเจ้า โปรดปกป้องคุ้มครองเราจากโรคร้ายต่างๆ ทั้งฝ่ายร่างกายและฝ่ายวิญญาณผ่านทาง คําเสนอวิงวอนของพระนางมารีย์และนักบุญยอแซฟ

       ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ.2020

(บิชอป ฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์)
สมณประมุขศาสนปกครองเขตเชียงใหม่

(บาทหลวง ยอแซฟ ศราวุธ แฮทู)
เลขาธิการศาสนปกครองเขตเชียงใหม่

Recommended Posts