Skip to content

บทเทศน์วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม ค.ศ. 2020

พระเยซูคริสต์ผู้บรรเทาทรงเตรียมสวรรค์ไว้สำหรับพวกเรา

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงอธิษฐานภาวนาสำหรับผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครของสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนระหว่างประเทศ(International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies)

พระเยซูคริสต์คือผู้บรรเทาของพวกเรา… และพระองค์ทรงเตรียมสวรรค์สำหรับพวกเรา…

วันที่ 8 พฤษภาคม สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงประทานคำแนะนำสำหรับผู้ที่ติดตามการถวายมิสซาประจำวันของพระองค์  จากวัดน้อย ณ สถานพำนักซางตามาร์ธา นครรัฐวาติกัน

        สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเริ่มต้นมิสซาโดยการอธิษฐานภาวนาสำหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อทุกคนของไวรัสโคโรนา และสำหรับสำหรับผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครของสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนระหว่างประเทศ(International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies)

        “วันนี้เป็นวันระลึกถึงสภากาชาดสากล “World Red Cross และ Red Crescent Day” ขอให้พวกเราอธิษฐานภาวนาสำหรับผู้ที่ทำงานอยู่ในสองสถาบันอันทรงเกียรตินี้  ขอให้พระเยซูคริสต์ทรงอวยพรพันธกิจของพวกเขาที่สร้างคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์สุขมากมาย”

        ในบทเทศน์สมเด็จพระสันตะปาปาทรงไตร่ตรองถึงพระวรสารของวันนี้ เมื่อพระเยซูคริสต์ทรงบรรเทาใจบรรดาศิษย์ เมื่อพวกเขามีความเศร้าโศกเมื่อทราบจากพระอาจารย์ว่าคนหนึ่งในพวกเขาจะทรยศต่อพระองค์

        สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงตั้งข้อสังเกตว่า ความบรรเทาใจอาจมาจากหลายรูปแบบ แม้กระทั่งจากรูปแบบการหลอกลวง

        แต่พระองค์ทรงอธิบายว่าหนทางบรรเทาใจพวกเราจากพระเยซูคริสต์ในยามที่พวกเรากำลังเผชิญความทุกข์ยากนั้นแตกต่างกัน เพราะว่าความบรรเทาใจนั้นจะมาในสามรูปแบบด้วยกันคือ 1) ความใกล้ชิด 2) ความจริง และ 3) ความหวัง

        พระองค์ทรงเน้นว่าการบรรเทาใจของพระเยซูคริสต์ไม่เคยอยู่ห่างไกล แต่จะอยู่ใกล้ชิดพวกเราเสมอ

        เมื่อพระเยซูคริสต์ให้ความบรรเทาใจ พระองค์จะไม่ทรงใช้คำพูดแบบลอยๆว่างเปล่า พระองค์จะตรัสกับพวกเราว่า “เราอยู่ที่นี่ กล่าวถึงความจริงอย่างสุภาพอ่อนโยนเราอยู่กับพวกท่าน”  พลังอำนาจแห่งการประทับอยู่ของพระองค์ และความใกล้ชิดของพระองค์จะพูดกับพวกเราแม้ว่าจะเป็นการพูดในความเงียบก็ตาม

        เมื่อไตร่ตรองกันถึงความจริง สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสตั้งข้อสังเกตว่าข้อความของพระวรสารแสดงว่าพระเยซูคริสต์ไม่ได้ปกปิดความจริงจากบรรดาศิษย์ของพระองค์

        พระเยซูคริสต์กล่าวถึงความจริงอย่างสุภาพอ่อนโยน โดยพยายามไม่ทำร้ายจิตใจบรรดาศิษย์ของพระองค์  ทรงกล่าวถึงความจริงเพราะว่าพระองค์ทรงเป็น “หนทาง ความจริง และชีวิต”

        เมื่อพูดถึงความหวัง พระเยซูคริสต์ทรงปลอบใจบรรดาศิษย์พร้อมกับฟื้นฟูความหวังของพวกเขา

        สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเตือนใจพวกเราว่า “ในบ้านพระบิดาของเรามีที่พำนักมากมาย ถ้าไม่มี เราคงบอกท่านแล้ว เรากำลังไปเตรียมที่ให้ท่าน” (ยน. 14: 2)

        สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสบอกให้พวกเรามั่นใจด้วยว่า พระเยซูคริสต์จะเสด็จไปก่อนหน้าพวกเรา เพื่อเปิดประตูสวรรค์ให้กับเราทุกคน

        “เนื่องจากพระเยซูคริสต์ให้ความมั่นใจกับบรรดาศิษย์ของพระองค์ว่า พระองค์จะเสด็จกลับมาเพื่อนำพาพวกเขาไป” สมเด็จพระสันตะปาปาทรงตั้งข้อสังเกตว่า “ดังนั้นพระองค์จะเสด็จกลับมาเพื่อนำพวกเราไปด้วย  พระเยซูคริสต์ไม่ได้สัญญาว่าพวกเราจะไม่เผชิญความทุกข์ ตรงกันข้ามพวกเราจะมีทุกข์ แต่พระองค์จะอยู่ใกล้ชิดเพื่อบรรเทาใจพวกเรา”

        พระองค์ทรงทราบดีว่าการเผชิญความทุกข์ “ไม่ใช่เรื่องง่ายที่พวกเราจะยอมมอบตนเองให้ได้รับความบรรเทาจากพระเยซูคริสต์” พระองค์ตั้งข้อสังเกตว่า ในเวลาที่ย่ำแย่ที่สุดในชีวิต พวกเราอาจจะโกรธพระเจ้า  แล้วพวกเราก็ไม่ยอมที่จะให้พระองค์บรรเทาใจพวกเรา

        สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสสรุปด้วยการอธิษฐานภาวนา ขอให้พวกเรายินยอมที่จะให้พระเจ้าบรรเทาใจพวกเรา ความบรรเทาของพระองค์คือ “การอยู่อย่างใกล้ชิด พระองค์คือความจริง และพระองค์ทรงเปิดประตูแห่งความหวังให้กับพวกเรา”

บทเทศน์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส (ฉบับเต็ม)

การสนทนาของพระเยซูคริสต์กับบรรดาศิษย์เกิดที่โต๊ะอาหารอีกครั้งหนึ่งขณะร่วมรัประทานอาหารเย็น (เทียบ ยน. 14: 1-6) พระเยซูคริสต์ทรงเศร้าพระทัยและบรรดาศิษย์ก็เศร้าตามไปด้วย เนื่องจากพระเยซูคริสต์ตรัสว่าคนหนึ่งในพวกเขาจะทรยศต่อพระองค์ (เทียบ ยน. 13: 21) ทุกคนมองเห็นว่าอะไรบางอย่างที่ร้ายแรงกำลังจะเกิดขึ้น พระเยซูคริสต์ทรงเริ่มให้ความบรรเทาใจแก่ศิษย์ของพระองค์ และ ณ ตรงนี้พวกเราเห็นวิธีการบรรเทาใจของพระองค์ พวกเรามีหลากหลายวิธีที่จะบรรเทาใจผู้อื่น จากความจริงใจ จากการอยู่ใกล้ชิด หรืออย่างเป็นทางการ เฉกเช่นการส่งโทรเลขแสดงความเสียใจ “ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งจาก…”  ซึ่งในส่วนลึกอาจไม่ได้บรรเทาใจใครเลย เพราะนี่เป็นธรรมเนียม เป็นแค่การบรรเทาอย่างเป็นทางการ ทว่าพระเจ้าทรงบรรเทาใจเราอย่างไร? นี่เป็นสิ่งสำคัญที่พวกเราต้องรู้เรื่องนี้  เพราะพวกเราก็เช่นกันในชีวิต เมื่อพวกเราต้องผ่านกาลเวลาแห่งความทุกข์โศกเศร้า พวกเราต้องทราบว่าความบรรเทาใจที่แท้จริงของพระเจ้านั้นเป็นอย่างไร

        ในข้อความพระวรสาร พวกเราเห็นว่าพระเจ้าจะให้ความบรรเทาใจด้วยการประทับอยู่อย่างใกล้ชิด ด้วยความจริงและความหวังเสมอ  ซึ่งเป็นรูปแบบสามอย่างในการให้ความบรรเทาใจของพระเจ้า หนึ่งอย่างนั้นคือความใกล้ชิดไม่เคยออกห่าง: เราอยู่ที่นี่ ช่างเป็นคำที่งดงามมาก “เราอยู่ที่นี่กับท่าน”  และบ่อยครั้งจะเป็นการประทับอยู่ในความเงียบ  แต่ว่าพวกเรารับรู้ว่าพระองค์ประทับอยู่จริง พระองค์ประทับอยู่เสมอ ความใกล้ชิดคือรูปแบบของพระเจ้า  ซึ่งก็เช่นเดียวกันกับในการประสูติของพระองค์ โดยที่พระองค์เสด็จมาอยู่ใกล้ชิดกับพวกเรา พระเจ้าทรงประทานความบรรเทาใจด้วยการประทับยู่อย่างใกล้ชิด และพระองค์ไม่โปรดที่จะใช้คำพูดแบบลอยๆที่ว่างเปล่า ตรงกันข้ามพระองค์ทรงพอพระทัยในความเงียบสงบ นี่คือพลังแห่งความใกล้ชิดแห่งการประทับอยู่ และพระองค์ทรงตรัสน้อย แต่พระองค์ทรงประทับอยู่อย่างใกล้ชิด

        รูปแบบที่สองแห่งความใกล้ชิดของพระเยซูคริสต์ และหนทางแห่งการให้ความบรรเทาใจของพระองค์คือความจริง พระองค์จะไม่กล่าวเรื่องทางการที่เป็นเท็จ “ไม่เลย.. ใจเย็นๆไว้ ทุกสิ่งจะผ่านไป จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทุอย่างจะผ่านไป สิ่งต่างๆจะผ่านไป… “เราเป็นความจริง” (เทียบ ยน. 14: 6) และความจริงก็คือ “เรากำลังจะจากไป” กล่าวคือ “เราจะตาย” (เทียบ ข้อ 2-3) เรากำลังอยู่ต่อหน้าความตาย พระองค์ไม่ทรงซ่อนความจริง แต่ตรัสตรงไปตรงมา!

        รูปแบบที่สามคือพระเยซูคริสต์บรรเทาใจดัวยการให้ความหวัง ใช่แล้ว! ขณะนี้เป็นเวลาที่กำลังเข้าด้ายเข้าเข็ม แต่ว่า “จงอย่าวุ่นวายใจ (…) จงเชื่อในเรา” (ข้อ 1)  เราจะบอกอะไรบางอย่างกับท่าน “ในบ้านพระบิดาของเรามีสถานที่มากมาย (…) “เราจะไปเตรียมสถานที่สำหรับท่าน” (ข้อ 2)  พระองค์จะเสด็จไปล่วงหน้าเพื่อเปิดประตูที่หวังว่าพวกเราทุกคนจะสามารถผ่านเข้าไป “เราจะกลับมาอีกครั้งและจะนำท่านไปด้วยตัวเราเอง เราอยู่ที่ใดพวกท่านก็จะอยู่ที่นั่น” (ข้อ 3)  พระเยซูคริสต์จะทรงกลับมาทุกครั้งที่ใครคนหนึ่งในพวกเรากำลังเดินทางออกกไปจากโลกนี้ “เราจะมานำท่านไป” นี่คือความหวัง พระองค์จะเสด็จมาจูงมือเราไปยังที่นั้น  พระองค์มิได้ตรัสว่า “ท่านจะไม่มีความทุกข์ นั่นไม่สำคัญ… พระองค์ทรงกล่าวความจริง “เราจะอยู่ใกล้ชิดกับท่าน นี่เป็นความจริง อาจเป็นเวลาที่น่ากลัว ที่มีอันตราย ขณะที่คนหนึ่งกำลังจะสิ้นใจ แต่ไม่ต้องวุ่นวายใจ จงอยู่ในสันติสุขซึ่งเป็นฐานของการบรรเทาใจทุกชนิด เพราะว่าเราจะเสด็จมาและจะจูงมือท่านไปยังที่เราประทับอยู่”

        นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะยินยอมให้ตนเองได้รับความบรรเทาใจจากพระเยซูคริสต์ บ่อยครั้งในยามที่พวกเราเผชิญความทุกข์อย่างที่สุด ระทมใจแบบไม่มีทางออก พวกเราอาจโกรธพระเจ้า ทำไมให้สิ่งเลวร้ายเกิดขึ้น  แล้วพวกเราอาจปฏิเสธ ไม่ต้องการให้พระองค์มาพูดกับพวกเราด้วยความสุภาพอ่อนโยน ด้วยความใกล้ชิด ด้วยความอ่อนหวาน ด้วยความจริง และด้วยความหวัง

        ขอให้พวกเราวอนขอพระหรรษทานจากพระเจ้า ที่พวกเราจะยินยอมรับความบรรเทาใจจากพระเยซูคริสต์ การบรรเทาใจของพระองค์เป็นความจริง และไม่หลอกลวง ไม่ใช่แบบการวางยาสลบ แต่ว่าเป็นความใกล้ชิด เป็นความจริง และเป็นการเปิดประตูให้พวกเรามีความหวัง

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงจบพิธีมิสซาด้วยการอวยพรศีลมหาสนิทพร้อมกับเชื้อเชิญบรรดาสัตบุรุษให้ร่วมจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกัน

        ข้าแต่พระเยซูคริสต์ ลูกขอกราบลง ณ แทบพระบาทของพระองค์ ลูกขอมอบการเป็นทุกข์ถึงบาปจากใจจริงของลูก ดวงใจที่มัวแต่สาละวนอยู่กับสิ่งที่ไม่เป็นเรื่องอันไร้สาระต่อหน้าพระพักตร์พระองค์  ลูกขอกราบนมัสการพระองค์ในศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งความรักของพระองค์ ในขณะที่กำลังรอที่จะรับความสุขแห่งศีลมหาสนิท ลูกปรารถนาที่จะรับพระองค์ทางจิตวิญญาณ  ข้าแต่พระเยซูคริสต์ โปรดเสด็จมายังลูกเพื่อลูกจะได้เข้าไปหาพระองค์  ขอให้ความรักของพระองค์จงเผาตัวลูกทั้งในชีวิตและในความตาย ลูกเชื่อในพระองค์ ลูกไว้ใจในพระองค์ ลูกรักพระองค์ อาแมน

Regina caeli laetare, alleluia.

Quia quem meruisti portare, alleluia.

Resurrexit, sicut dixit, alleluia.

Ora pro nobis Deum, alleluia.

(Christ, whom you bore in your womb, alleluia,

Has risen, as He promised, alleluia.

Pray for us to the Lord, alleluia).

(ราชินีสวรรค์ จงชื่นชมยินดีเถิด อัลเลลูยา

เพราะพระองค์ที่พระแม่อุ้มไว้ในครรภ์ อัลเลลูยา

ได้ทรงกลับเป็นขึ้นมาตามที่ได้ทรงสัญญาไว้ อัลเลลูยา

โปรดภาวนาต่อพระองค์เพื่อลูกด้วยเทอญ อัลเลลูยา)

(วิษณุ ธัญญอนันต์ – เก็บบทเทศน์นี้มาแบ่งปันและไตร่ตรอง)