สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสร่วมกับผู้นำศาสนาต่างๆในโลก ขอชวนเชิญบรรดาศาสนิกทุกศาสนา

อธิษฐานภาวนา จำศีลอดอาหาร และประกอบกิจเมตตา
เพื่อขอพระพรพระเจ้าป้องกันและพิทักษ์คุ้มครองมนุษยชาติพ้นภัยจากโควิด-19
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ. 2020

“พวกเราเพิ่งเริ่มต้นเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นเดือนของแม่พระ ซึ่งตลอดเดือนนี้บรรดาสัตบุรุษนิยมไปเยือนสัการะสถานต่างๆที่ยกถวายให้กับพระแม่มารีย์  ปีนี้เพราะสถานการณ์การแพร่โรคระบาดของโคโรนาไวรัส (โควิด19) พวกเราจึงไปเยือนสักการะสถานเหล่านี้ทางจิตด้วยความศรัทธาและความเชื่อ  การไปเยือนสักการะสถานที่ซึ่งหัวใจของพระแม่มารย์ ผู้ทรงโอบอุ้มหัวใจของบรรดาผู้เผชิญความทุกข์ยากลำบากในชีวิต  ตอบสนองความคาดหวังของพวกเรา และแผนการในอนาคตของพวกเรา  และ เนื่องจากการอธิษฐานภาวนามีคุณค่าอย่างยิ่งในระดับสากล พ่อยินดีน้อมรับข้อเสนอร่วมกันของ “กรรมาธิการระดับสูงเพื่อภราดรภาพของมวลมนุษย์” (Higher Committee of Human Fraternity) เพื่อให้วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม ศกนี้ โดยให้บรรดาศาสนิกทุกศาสนา ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันในวันภาวนา จำศีลอดอาหาร และประกอบเมตตากิจ เพื่อวอนขอพระเจ้าให้มวลมนุษย์เอาชนะต่อโรคระบาดไวรัสโคโรนา  พ่อขอย้ำอีกที และขอให้จำไว้ด้วย วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 ขอเชิญผู้มีความเชื่อทุกคนทุกศาสนาร่วมใจกันอธิษฐานภาวนา ถือศีลอดอาหาร และกระทำเมตตากิจพร้อมกัน”  (จากคำปราศรัยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2020 หลังสวดบท Regina Caeli ณ ลานมหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน)

สาส์นคำขอร้องจากสมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนา นครรัฐวาติกัน

วันอธิษฐานภาวนาเพื่อมนุษยชาติ 14 พฤษภาคม 2020

เจริญพรมายังกัลยาณมิตร บรรดาศาสนิกผู้มีความเชื่อ ความศรัทธา และพี่น้องชายหญิงที่รักทั้งหลาย         

ขณะที่โลกของพวกเรากำลังเผชิญกับอันตรายอันใหญ่หลวงที่คุกคามชีวิตของมนุษย์นับล้านคนทั่วโลก เพราะการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)  ในขณะที่พวกเราเห็นด้วยกับบทบาทของการแสวงหาตัวยา และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อต่อสู้ป้องกันกับโรคระบาดนี้ พวกเราไม่ควรลืมที่จะหันไปพึ่งพระเมตตาของพระเจ้าด้วย เพราะพวกเรากำลังเผชิญหน้าอยู่กับวิกฤตครั้งใหญ่   เพราะฉะนั้นเราจึงขอวิงวอนศาสนิกทุกคนทั่วโลกให้อธิษฐานภาวนาตามความเชื่อ ความศรัทธาของแต่ละบุคคลตามศาสนาที่ตนเองนับถือ พร้อมกับการจำศีล อดออมมัธยัสถ์ตนเอง ทำบุญให้ทาน และประกอบกิจเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ เพื่อขอให้โรคระบาดนี้สิ้นสุดลง ขอให้พวกเราทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ประเทศใด ผู้ที่มีความเชื่อ ความศรัทธาในศาสนาและปรัชญาของตน  จงได้วิงวอนความช่วยเหลือจากพระเจ้าได้โปรดช่วยพวกเราและทั้งโลกให้พ้นจากวิบัติภัยครั้งนี้ และบันดาลใจให้นักวิทยาศาสตร์สามารถค้นพบตัวยาในการต่อต้านไวรัส เพื่อช่วยชาวโลกพ้นจากอันตรายทางสุขภาพอนามัย เศรษฐกิจและความทุกข์ร้อนของมวลมนุษย์ที่ได้รับผลกระทบอันเกิดจากโรคระบาดร้ายแรงนี้

          ในฐานะที่เป็นความพยายามส่วนหนึ่งเพื่อการรับรู้ถึงเป้าประสงค์ของปฏิญญาเรื่อง “ภราดรภาพของมนุษย์” คณะกรรมาธิการแห่งภราดรภาพมนุษย์ได้เสนอให้วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 ขอให้เป็นวันอธิษฐานภาวนา จำศีลอดอาหาร และกระทำเมตตากิจเพื่อความดีประโยชน์สุขของมนุษยชาติ ด้วยเหตุนี้คณะกรรมาธิการการจึงขอเชิญชวนผู้นำศาสนาและผู้คนทั่วโลกให้ช่วยตอบสนองต่อการเรียกร้องนี้โดยพร้อมเพรียงกันช่วยกันวิวอนพระเจ้า โปรดคุ้มครองชาวโลก ช่วยให้พวกเราเอาชนะต่อโรคระบาด ให้มีการฟื้นฟูความปลอดกัย ความมั่นคง สุขภาพอนามัย และความเจริญรุ่งเรือง เพื่อว่าเมื่อโรคระบาดนี้ยุติลงแล้ว โลกของพวกเราจะได้กลายเป็นสถานที่ซึ่งน่าอยู่มากกว่าสำหรับมวลมนุษย์ และสำหรับการเป็นภราดรภาพมากกว่าเดิม

(วิษณุ ธัญญอนันต์ – ถ่ายทอดคำขอร้องนี้จากนครรัฐวาติกันเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว)

Recommended Posts