Skip to content

พระศาสนจักรระดับบ้าน

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงนำการเดินรูป 14 ภาค

บทรำพึงไตร่ตรองของการเดินรูป 14 ภาค ปี 2020 เขียนขึ้นโดยนักโทษแห่งเรือนจำ ชื่อ “ดูเอ ปาลาซซี่” (Due Palazzi) ณ เมืองปาดัว (Padua) ประเทศอิตาลี

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2020 มีประชุมกรรมาธิการฝ่ายอภิบาลคริสตชน ในสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย มี 11 แผนก คุณพรพิสูจน์ สังขรัตน์ ผู้แทนแผนกครอบครัวได้พูดถึง หัวข้อ พระศาสนจักรระดับบ้าน (Domestic Church) ผมจึงศึกษา และ แบ่งปัน ณ ที่นี้
พระศาสนจักรระดับบ้าน คืออะไร

ในเอกสารสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 เรื่องพระศาสนจักร ( Lumen gentium – 21 พฤศจิกายน
1964) ได้กล่าวว่า “ครอบครัวเป็นดังพระศาสนจักรภายในบ้านเรือน ฉะนั้นในครอบครัว บิดามารดาต้องเป็นคนแรกที่ประกาศสอนความเชื่อให้แก่ลูกๆ ของตน ด้วยวาจา และด้วยแบบอย่าง บิดามารดาจำต้องสนับสนุนกระแสเรียกเฉพาะของลูกแต่ละคน” (ข้อ 11)

๒ สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ตรัสว่า “ผู้ปกครองคาทอลิกต้องรู้จักอบรมครอบครัวของพวกเขาให้เป็นเหมือน “พระศาสนจักรระดับบ้าน” หรือ “วัดในบ้าน” เป็นที่พระเจ้าได้รับเกียรติ สมาชิกปฏิบัติตามพระบัญญัติ มีการภาวนาเป็นประจำ ผู้ปกครองถ่ายทอดคุณธรรมแก่ลูก ทั้งด้วยคำพูด และแบบอย่างชีวิต ทุกคนแบ่งปันมีส่วนในความหวัง ปัญหา และความทุกข์ของทุกคน ทั้งหมดนี้มิใช่การโฆษณาชวนเชื่อให้กลับมาสู่รูปแบบการดำเนินชีวิตที่ล้าสมัย แต่เป็นการหันกลับมาสู่รากฐานของการพัฒนามนุษย์ และความสุขของมนุษย์” (เทียบ ครอบครัวคริสตชนในโลกปัจจุบัน 22 พฤศจิกายน 1981 ข้อ 53-54)

๓ หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (11 ตุลาคม 1992 ) ข้อ 2685 “ครอบครัวคริสตชน เป็นสถานที่แรกที่ให้การอบรมเพื่อการอธิฐานภาวนา ครอบครัวที่มีรากฐานอยู่บนศีลสมรสนับเป็น “พระศาสนจักรประจำบ้าน” ที่บรรดาบุตรของพระเจ้าเรียนรู้ที่จะอธิฐานภาวนา “ในฐานะพระศาสนจักร” และที่จะอธิษฐานภาวนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง การภาวนาประจำวันภายในครอบครัวเป็นพยานแรก โดยเฉพาะสำหรับเด็กเล็กๆ ให้ระลึกถึงพระศาสนจักรที่พระจิตเจ้าทรงพยายามที่จะปลุกขึ้น” (CCC 2685)

๔สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้มอบพระสมณลิขิตเตือนใจ “ความปิติยินดีแห่งความรัก” (19 มีนาคม 2016) เกี่ยวกับความรักในครอบครัว ข้อ 86 ก็ยืนยัน “ในที่นี้ เราได้เรียนรู้ถึงความอดทน และความชื่นชมยินดีแห่งการงาน แม้แต่การให้อภัยครั้งแล้วครั้งเล่า และที่สำคัญกว่าสิ่งอื่นใด การถวายพระพรพระเจ้าในการภาวนา และการถวายบูชา ด้วยชีวิตของเรา”

๕ ในกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ. 2015 กล่าวว่า “พระศาสนจักรระดับบ้าน” ต้องเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่สุดในการการประกาศข่าวดี… เป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตในความเชื่อด้วยกัน … บิดามารดาและผู้อาวุโสถ่ายถอดความเชื่อ วัฒนธรรม เป็นแบบอย่าง เพาะบ่ม และอบรมกระแสเรียกแก่บุตรหลาน…การเตรียมสู่ชีวิตครอบครัวอย่างจริงจัง” (ข้อ 24)

ในโอกาสที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า เราจึง “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” มีโอกาสร่วมมิสซา และภาวนาออนไลน์ เป็นวัดในบ้านยิ่งขึ้น
เราจะใช้โอกาสนี้ ทำอย่างไรให้”พระศาสนจักรระดับบ้าน” ดีขึ้น

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์