Skip to content

ประกาศ เลขที่ ชม. 059/2020
เรื่อง ขยายเวลาการร่วมพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณ
ผ่านการถ่ายทอด “ออนไลน์” ในช่วงการระบาดของโรค COVID-19

     ตามที่รัฐบาลได้ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินทั่วประเทศ และได้ประกาศขยายเวลาการบังคับใช้ออกไปอีก 1 เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม ค.ศ.2020 ด้วยการขอให้ประชาชน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพี่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

     สังฆมณฑลเชียงใหม่ จึงขอประกาศให้บรรดาพระสงฆ์ นักบวช ชาย-หญิงและพี่น้องสัตบุรุษ ในเขตสังฆมณฑลเชียงใหม่ทุกท่านได้ปฏิบัติ ดังนี้

1. ขอให้ทุกวัดได้ประกาศแก่สัตบุรุษของตนในการให้ความร่วมมือกับคำประกาศของรัฐบาล ของผู้ว่าราชการจังหวัด ฯลฯ อย่างเคร่งครัด เพี่อประโยชน์ของส่วนรวม
2. งดการประกอบพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณ ทั้งในวันธรรมดา และวันเสาร์-อาทิตย์ แต่ให้ร่วมพิธีกรรมทางสื่อ “ออนไลน์” ต่อไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ.2020
3. ขอให้แต่ละครอบครัวสวดสายประคำ พร้อมกันในครอบครัวหรือส่วนตัวตามขอเสนอแนะ ขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
4. สัปดาห์ Laudato Si (ระหว่างวันที่ 16-24 พฤษภาคม ค.ศ.2020) และโอกาสครบรอบ 5 ปี ของสมณสาส์น Laudato Si ซึ่งเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและโลก ซึ่งเป็นบ้านที่เราอาศัย อยู่ร่วมกัน จึงขอให้แต่ละคน-ครอบครัวได้ปลูกต้นไม้ และหรือดูแลรักษาธรรมชาติ ฯลฯ ในบริเวณบ้านของแต่ละคน-ครอบครัว ตามความเหมาะสมและความสะดวก

     ขอพระเจ้าผ่านทางคำเสนอวิงวอนของพระนางมารีย์และนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ โปรดปกป้องคุ้มครองเรา จากโรคร้ายต่างๆ ทั้งฝ่ายร่างกายและฝ่ายวิญญาณ

     ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน ค.ศ.2020

(บิชอป ฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์)
สมณประมุขศาสนปกครองเขตเชียงใหม่

(บาทหลวง ยอแซฟ ศราวุธ แฮทู)
เลขาธิการศาสนปกครองเขตเชียงใหม่