คำสั่งแต่งตั้ง
เลขที่ชม.  053/2020
 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านเศรษฐกิจ ช่วงการระบาดของโรคโคโรน่า

     เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้โรงเรียนต่างๆ ไม่สามารถสอนพิเศษและเปิดเรียนได้ตามปกติ จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จึงทำให้สังฆมณฑลเชียงใหม่ของเรา ขาดเงินทุนมาจ่ายเงินเดือนครู บุคลากร ฯลฯ ในโรงเรียนในเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป ซึ่งก็เป็นผลกระทบเกี่ยวกันกับชาวบ้านทั่วไป

     สังฆมณฑลเชียงใหม่จึงออกจดหมายถึงบรรดาพระสงฆ์ นักบวชและพี่น้องสัตบุรุษให้ชาวบ้านทำบุญขอมิสซาครอบครัวอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยเหลือวัด (อ้างอิง : คำประกาศสังฆมณฑลเชียงใหม่ที่ ชม.051/2020 เรื่อง “ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และช่วยเหลือสังฆมณฑลด้วยผลกระทบจากการระบาดของโรค  Covid-19”)

     อีกประการหนึ่ง เราควรประหยัดรายจ่ายต่างๆ และให้เขตวัดใหญ่ๆ พยายามมีส่วนร่วมในการพึ่งตนเองเพื่อร่วมมือกันระหว่างสังฆมณฑลกับบรรดาพี่น้องพระสงฆ์ในเขตวัดและศูนย์สงเคราะห์เยาวชนของเรา

     จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการดังนี้

1. คุณพ่อยอแซฟ ประทีป กีรติพงศ์ ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

2. คุณพ่อสเตเฟน สิริชัย บุหงาสวรรค์ ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายธรรมทูต

3. คุณพ่อยอแซฟ ศราวุธ แฮทู เลขาธิการสังฆมณฑล

     คณะอนุกรรมการ เหล่านี้จะไปติดต่อ ปรึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาพี่น้องพระสงฆ์ ในสภาพเศรษฐกิจและสังคมแบบนี้ เพื่อให้เราอยู่รอดได้ดังกลุ่มคริสตชนสมัยแรกเริ่ม “กลุ่มผู้มีความเชื่อดำเนินชีวิต เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ไม่คิดว่าสิ่งที่ตนมีเป็นกรรมสิทธิ์ของตน แต่ทุกสิ่งเป็นของส่วนรวม” (กจ. 4:32)

     ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน คริสตศักราช 2020

(บิชอป ฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์)
สมณประมุขศาสนปกครองเขตเชียงใหม่

(บาทหลวง ยอแซฟ ศราวุธ แฮทู)
เลขาธิการศาสนปกครองเขตเชียงใหม่

Recommended Posts