Skip to content

การกักกัน

QUARANTINE (กวารันติน) หมายถึงระบบการป้องการแพร่หลายของเชื้อโรค  ระยะเวลา  40  วัน เป็นคำมาจากภาษาละติน แปลว่า 40

ในพระคัมภีร์มีกล่าวถึง  40  อะไรบ้าง

 • น้ำท่วมโลก เป็นเวลา 40  วัน  (ปฐก 7:17)
 • โมเสส หนีไปอียีปต์ ตอนอายุ 40 ปี  (กจ 7:23)
 • โมเสสอยู่บนภูเขาซีนาย 40 วัน  เพื่อรับพระบัญญัติ 10 ประการ  (อพย 24:18)
 • การอพยพของชาวอิสราแอลออกจากอียิปต์ นาน  40 ปี (กดว 14:33; 32:13)
 • พระเยซูเจ้าทรงอดอาหาร 40  วัน  (มธ 4:2)
 • เทศกาลมหาพรต เป็นเวลา  40 วัน
 • สตรีหลังคลอดลูก ต้องพัก  40 วัน

นักเทววิทยากลุ่มหนึ่งคิดว่า  เลข 40  หมายถึง “การเปลี่ยนแปลง”  เป็นช่วงเวลาเตรียมคน  หรือประชาชน  ทำการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน  บางสิ่งจะเกิดขึ้นหลัง  40 วัน  เพียงขอให้เชื่อ  และภาวนา

โปรดจำไว้ว่า  เลข 40 ปรากฏในพระคัมภีร์  ก็มีการเปลี่ยนแปลง

 • ระหว่าง “กักกัน” นี้ แม่น้ำสายต่างๆสะอาดขึ้น
 • พืชผัก  เขียวขจี อากาศสะอาดขึ้น  เพราะมลภาวะ (การทำให้สกปรก) ลดลง
 • มีการปล้น  การขโมย  ลดจำนวนลง
 • มีการเยียวยารักษา  เกิดขึ้น
 • และที่สำคัญที่สุด  ประชาชน  กำลังหันมาหา  พระคริสตเจ้า
 • แผ่นดินโลกมีเวลาพักผ่อน  เป็นครั้งแรกในหลายปีที่ผ่านมา  และหัวใจของเรามนุษย์กำลังเปลี่ยนแปลงจริงๆ

            ดังนั้นในช่วงเวลานี้  ขอให้คุณพอใจกับคนที่คุณรัก กลับไปหาครอบครัว  การภาวนาพร้อมกันกับสมาชิกในครอบครัวเป็นพระพรยิ่งใหญ่  โดยอาศัยการภาวนา  คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่พระเจ้าสามารถช่วยคน  และในบ้าน  พระคริสตเจ้าทรงสัญญาเราว่า “ทุกสิ่งกลับเป็นประโยชน์แก่บรรดาผู้ที่รักพระเจ้า  “(เทียบ โรม 8:28)

            เราอยู่ในปี ค.ศ.2020  และ 20+20 = 40  ปี 2020  เป็นปีที่สหรัฐอเมริกาสำรวจสำมะโนประชากร  พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระผู้ไถ่โลก  ทรงบังเกิดในปีที่มีการสำรวจสำมะโนประชากรทั่วจักรวรรดิโรมัน (ลูก 2 : 1)

            สุดท้าย ค.ศ. 2020 เป็นวิสัยทัศน์ที่สมบูรณ์  ขอให้สายตาของเรามุ่งไปที่องค์พระผู้เป็นเจ้า  และดำเนินชีวิตตามวิสัยทัศน์สมบูรณ์ของพระองค์เพื่อเรา  ตระหนักรู้ว่าพระองค์ทรงจับมือเรา (เราอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์)  ขอให้วันแห่งการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่านี้  ช่วยให้เรามีจิตวิญญาณ ประเทศของเรา  และโลกของเราเป็นอิสระ  สิ่งที่ดีที่สุดกำลังมาถึง  จงไว้วางใจในพระเจ้า  พระบิดา  พระบุตร  พระจิต

            อย่าลืมส่งบทความนี้แก่ครอบครัว  และเพื่อนๆของคุณ

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล