ประกาศสังฆมณฑลเชียงใหม่
ที่ ชม. 051/2020
เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์
และช่วยเหลือสังฆมณฑลด้วยผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19

     ด้วยปัจจุบันมีการระบาดของโรค COVID-19 อย่างหนักทั้งภายในประเทศและทั่วโลก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรโลก สังคม เศรษฐกิจ การตกงาน ฯลฯ และแน่นอนว่าพระศาสนจักรคาทอลิกของเราเอง ไม่ว่าระดับสากลหรือท้องถิ่น ก็จะได้รับผลกระทบในครั้งนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือพระศาสนจักรและฟื้นฟูชีวิตคริสตชนโดยอาศัยคำภาวนา/ด้วยการมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมในบูชาขอบพระคุณ อันเป็นคำภาวนาสูงสุดและมีคุณค่ายิ่ง จึงขอความร่วมมือจากบรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิงและพี่น้องสัตบุรุษใน เขตสังฆมณฑลเชียงใหม่ทุกคน ดังนี้

1. ขอให้บรรดาพระสงฆ์ทั้งสังกัดสังฆมณฑลหรือนักบวช เป็นพิเศษ พระสงฆ์เจ้าอาวาส ได้ทำการประชาสัมพันธ์และรณรงคํให้บรรดาสัตบุรุษในเขตปกครองของตน โดยให้แต่ละครอบครัวได้ขอมิสชา อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนธันวาคม ค.ศ.2020

2. ขอให้ถือว่าช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้ เป็นโอกาสของการร่วมมือและช่วยฟื้นฟูชีวิตครอบครัวที่ยากจน โดยผ่านทางการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือพระศาสนจักรและเพื่อนพี่น้องอย่างเป็นรูปธรรม

     “คริสตชนมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในความต้องการของพระศาสนาจักร เพื่อให้พระศาสนจักรมีสิ่งจำเป็นสำหรับการประกอบคารวกิจแด่พระเจ้า สำหรับงานแพร่ธรรมและงานเมตตาจิต…” (ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 222 วรรค 1) ขอพระเจ้าโปรดตอบแทนในน้ำใจดีของทุกท่านที่ร่วมมือ/ช่วยเหลือพระศาสนจักรและฟื้นฟูชีวิตคริสตชนด้วยการภาวนาถวายบูชาร่วมกับพระสงฆ์ในพิธีบูชาขอบพระคุณ และขอพระโปรดปกป้องคุ้มครองเราให้ก้าวผ่านความยากลำบากนี้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้โดยอาศัยคำเสนอวิงวอนของ พระนางมารีย์ พระมารดาแห่งพระศาสนจักร

     สุขสันต์ปัสกาพี่น้องพระสงฆ์ นักบวชชาย ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน ค.ศ.2020

(บิชอป ฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์)
สมณประมุขศาสนปกครองเขตเชียงใหม่

(บาทหลวง ยอแซฟ ศราวุธ แฮทู)
เลขาธิการศาสนปกครองเขตเชียงใหม่

Recommended Posts