ประกาศ เลขที่ ชม. 038/2020
เรื่อง งดพิธีกรรมช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์
ในช่วงเวลาการระบาดของโรค COVID-19

     สมณกระทรวงคารวกิจแด่พระเจ้าและศีลศักดิ์สิทธิ์ได้ออกกฤษฎีกา ในช่วงเวลาการระบาดของโรค COVID-19 เลขที่ 153/20 ลงวันที่ 19 มีนาคม ค.ศ.2020 (และคุณพ่อทัศไนย์ คมกฤส ได้แปลเป็นภาษาไทย 23 มีนาคม 2020) ได้มอบหน้าที่ให้พระสังฆราชสังฆมณฑลเป็นผู้พิจารณาและตัดสิน

    และในประเทศไทยของเรา รัฐบาลได้ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินทั่วประเทศ ห้ามออกจากเคหสถาน เป็นเวลา 1 เดือน ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563

   จึงหมายความว่าพี่น้องไม่สามารถออกนอกบ้านได้ เราจึงประกาศงดมิสซาวันธรรมดาและพิธีกรรม ในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์สำหรับพี่น้องสัตบุรุษ สำหรับพี่น้องพระสงฆ์ให้ทำพิธีฯ ส่วนตัว และทำการประชาสัมพันธ์ ให้สัตบุรุษได้ติดตามทางสื่อออนไลน์ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ศาสนปกครองเขตเชียงใหม่ จึงประกาศแนวทางปฏิบัติ ในช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ดังนี้

1. งดมิสซาวันอาทิตย์พระมหาทรมาน (แห่ใบลาน ในวันที่ 5 เมษายน ค.ศ.2020)

2. งดพิธีกรรมวันพุธศักดิ์สิทธิ์ (ในวันที่ 8 เมษายน ค.ศ.2020)

1) เลื่อนพิธีเสกนํ้ามันศักดิ์สิทธิ์และพิธีรื้อฟื้นคำสัญญาชีวิตสงฆ์ เนื่องจากบรรดาพระสงฆ์ต้องเดิน ทางไกลและทางสังฆมณฑลจะแจ้งวันและเวลาให้ทราบต่อไป
2) สำหรับเทียนปัสกา ทางสังฆมณฑลจะพยายามจัดส่งให้แต่ละเขตวัด ผ่านทางหัวหน้าเขต

3. สำหรับตรีวารปัสกา

1) พระสงฆ์ประกอบพิธีฯ ได้เป็นการส่วนตัว (โดยไม่มีสัตบุรุษมาร่วมพิธีฯ)
2) ควรมีการแจ้ง/ประชาสัมพันธ์ให้กับสัตบุรุษได้ทราบในการถ่ายทอดสดพิธีฯ โดยสื่อโทรทัศน์หรือ อินเตอร์เน็ต (แต่ต้องไม่ใช่การบันทึกเทปไว้แล้ว) และควรส่งเสริม/สนับสนุนให้สัตบุรุษมีการ อธิษฐานภาวนาทั้งระดับส่วนตัวและครอบครัว

4. พิธีกรรมวันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์

1) พระสงฆ์ประกอบพิธีฯ ได้เป็นการส่วนตัว (โดยไม่มีสัตบุรุษมาร่วมพิธีฯ)
2) ไม่มีพิธีล้างเท้า
3) ไม่ให้นำศีลมหาสนิทไปเก็บไว้ต่างหาก (ที่พักศีล ตามธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมา) แต่ให้เก็บศีล ไว้ในตู้ศีลตามปกติ
4) เราขอเน้นยํ้าอย่างแข็งขันว่า พระสงฆ์ที่ไม่ถวายมิสซา ต้องสวดบทภาวนาวัตรเย็นของวันนั้นแทน (Vespers)

5. พิธีกรรมวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

1) พระสงฆ์จะประกอบพิธีฯ ได้ ก็ต่อเมื่อมีความมั่นใจว่ามีมาตรการป้องกันโรคได้จริงๆ
2) ในบทภาวนาของมวลชนควรจัดให้เพิ่มเจตนาพิเศษเพื่อผู้ป่วย ผู้เสียชีวิต คณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรที่อุทิศตัวที่ทำงานขณะนี้

6. พิธีเสาร์ศักดิ์สิทธิ์

1) พระสงฆ์จะประกอบพิธีฯ ได้ ก็ต่อเมื่อมีความมั่นใจว่ามีมาตรการป้องกันโรคได้จริงๆ
2) ต้องละเว้นพิธีจุดและเสกไฟ
3) มีการจุดเทียนปัสกาเท่านั้น และให้ละเว้นการแห่เทียนปัสกา
4) มีการประกาศสมโภชปัสกา (Exsultet) ตามด้วยวจนพิธีกรรม
5) สำหรับพิธีล้างบาป จะต้องมีแต่ “การรื้อฟื้นสัญญาศีลล้างบาป’’ เท่านั้น และตามด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ
6) สำหรับพี่น้องสัตบุรุษและพระสงฆ์ที่ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีฯ ควรสวดพิธีทำวัตรภาคบทอ่าน สำหรับวันอาทิตย์ปัสกา

7. วันอาทิตย์ปัสกา เราขอเน้นยํ้าอย่างแข็งขันว่า วันสมโภชปัสกาเป็นหัวใจของปีพิธีกรรมทั้งหมด และ
ไม่ใช่เป็นเพียงวันฉลองวันหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่อาจเลื่อนการสมโภชนี้ไปเป็นเวลาอื่นได้

    ซึ่งคำประกาศนี้ ขอให้พี่น้องพระสงฆ์ ฆราวาสถือปฏิบัติใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ค.ศ.2020 จนถึงวันที่ 30 เมษายน ค.ศ.2020 และหรือจนกว่าจะมีประกาศหรือคำสั่งเปลี่ยนแปลงอย่างอื่น ทางสังฆมณฑลจะแจ้งให้ทราบ ในโอกาสต่อไป

    ขอพระเจ้าผ่านทางคำเสนอวิงวอนของพระนางมารีย์และนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ โปรดปกป้องคุ้มครองเรา จากโรคร้ายต่างๆ ทั้งฝ่ายร่างกายและฝ่ายวิญญาณ

    ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม ค.ศ.2020

(บิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์)
สมณประมุขศาสนปกครองเขตเชียงใหม่

(บาทหลวง ยอแซฟ ศราวุธ แฮทู)
เลขาธิการศาสนปกครองเขตเชียงใหม่

สมณกระทรวงคารวกิจแด่พระเจ้าและศีลศักดิ์สิทธิ์ได้ออกกฤษฎีกา เลขที่ 153-20

Recommended Posts