สาส์นอภิบาล เลขที่ ชม. 037/2020

ของบิชอปฟรังชิสเซเวียร์วีระ อาภรณ์รัตน์
สมณประมุขศาสนปกครองเขตเชียงใหม่

เรื่อง แนวปฏิบัติและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ถึง บาดหลวง นักบวชชาย-หญิง และพี่น้องสัตบุรุษ ศาสนปกครองเขตเชียงใหม่

“ใครจะพรากเราจากความรักของพระคริสตเจ้าได้ ความทุกข์ลำเค็ญหรือ ความคับแค้นใจหรือ การเบียดเบียนข่มเหงหรือ การขาดอาหารและเครื่องนุ่งห่มหรือ ภยันตรายและคมดาบหรือ … แต่ในการทดลอง ทั้งหมดนี้ เราชนะได้ง่ายอาศัยพระผู้ทรงรักเรา” (รม 8:35-37)

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรค C0VID-19 ในประเทศของเราได้ทวีความรุนแรง ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพของผู้คนจำนวนมาก และเพี่อตอบรับมติของคณะรัฐมนตรี เมี่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม ค.ศ.2020 รวมถึงการตอบรับสาส์นอภิบาลเลขที่ สสท. 032/2020 จากสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคร้าย ไวรัสโคโรน่า (โควิด 19)

ดังนั้น เพื่อเราจะได้ผ่านพ้นมหันตภัยครั้งนี้ไปได้อย่างรวดเร็วและการสูญเสียน้อยที่สุด ศาสนปกครอง เขตเชียงใหม่ จึงประกาศแนวปฏิบัติและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค C0VID-19 ดังนี้

1. มีความเชื่อ และวางใจในความรักของพระเป็นเจ้า ด้วยการสวดภาวนาทั้งส่วนตัวและภายในครอบครัว เพี่อพี่น้องของเราที่ป่วย เพี่อชุมชนของเราและชุมชนโลก

2. การปฏิบัติตนและร่วมมืออย่างจริงจัง ตามคำแนะนำของรัฐบาลทั้งจากส่วนกลาง/ท้องถิ่น และพระศาสนจักร

3. ธรรมเนียมการทักทายของพี่น้องชนเผ่า ขอให้ใช้การไหว้แทน

4. สำหรับการปฏิบัติศาสนกิจต่างๆ ในเขตศาสนปกครองของเรา ให้ถือปฏิบัติดังนี้

4.1. งดการประกอบพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณแบบสาธารณะ ทั้งในวันอาทิตย์รวมถึงวันธรรมดา (ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม ค.ศ.2020 ถึงวันเสาร์ที่ 4 เมษายน ค.ศ.2020) รวมถึงให้งดหรือเลื่อน การอบรมสัมมนาต่างๆ เป็นต้น ค่ายคำสอน การประชุม ฯลฯ จนกว่าจะมีการประกาศหรือแจ้งให้ทราบเป็นอย่างอื่น

4.2. ขอคุณพ่อเจ้าอาวาสได้เปิดวัด เพี่อให้นักบวชและบรรดาสัตบุรุษสามารถสวดภาวนาเป็นการส่วนตัวได้ สำหรับพิธีกรรมในวัด นอกเหนือจากการงดการจุ่มน้ำเสกแล้ว ยังขอให้งดเว้นใช้มือสัมผัส แตะ หรือจูบ รูปพระและรูปนักบุญต่างๆ โดยให้แสดงความเคารพต่อรูปพระด้วยการไหว้

4.3. สำหรับการรับศีลมหาสนิทในช่วงระยะนี้ นอกจากจะให้สัตบุรุษรับศีลมหาสนิทด้วยมือ ก่อนส่งศีลมหาสนิท ศาสนบริกรจะกล่าว ‘พระกายพระคริสตเจ้า” และทุกคนที่ปรารถนาจะรับศีลตอบพร้อมกันว่า ‘‘อาแมน’ หลังจากนั้นพระสงฆ์ใปส่งศีลโดยไม่ต้องกล่าวและผู้รับก็จะไม่ตอบอะไรด้วยเช่นกัน

4.4. ติดตามพิธีกรรมต่างๆ เป็นต้น พิธีบูชาขอบพระคุณทั้งวันธรรมดาและวันอาทิตย์ ทางสื่อออนไลน์ของพระศาสนจักร(เช่น www.csct.or.th www.thaicatholicmedia.com www.catholic.or.th www.ratchaburidio.or.th www.chandiocese.org เป็นต้น)

4.5. สำหรับการรับศีลมหาสนิทในช่วงนี้ ขอให้รับศีลมหาสนิทด้วยความปรารถนา

4.6. ในกรณีของพิธีกรรมที่เลี่ยงไม่ได้

ก. พิธีปลงศพ ควรหลีกเลี่ยงการรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก และควรมีช่องว่างระหว่างกันอย่างน้อยเป็นระยะ 1 เมตร

ข. การโปรดศีลเจิมผู้ป่วยในวาระใกล้สิ้นชีวิต ขอให้กระทำด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยการใช้หน้ากากอนามัยและถุงมือ

ค. การโปรดศีลอภัยบาป สามารถใช้แบบที่ 3 ได้ คือการสารภาพบาปและรับการอภัยร่วมกัน โดยแนะนำให้ทั้งศาสนบริกรและผู้สารภาพบาปอยู่ในที่โล่ง ใส่หน้ากากอนามัย และมีช่องว่าง ระหว่างกัน ตามข้อ ก

4.7. ระหว่างที่ไม่สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ตามปกตินั้น ขอให้ทุกคนได้ให้ความสำคัญกับการภาวนาส่วนตัว หรือในครอบครัวเป็นหลัก

4.8. ขอให้คุณพ่อทุกท่าน ทำความเข้าใจในเอกสาร เพื่ออธิบาย/ตอบข้อสงสัยต่างๆ และติดบอร์ดคำประกาศ ฉบับนี้และจากสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย แก่พี่น้องสัตบุรุษด้วย

ขอพระเจ้าโดยผ่านทางคำเสนอวิงวอนของพระนางมารีย์และนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ โปรดปกป้องทุกท่าน และบรรเทาสถานการณ์การระบาดของโรคให้คลี่คลายโดยเร็ววัน

(บิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์)
สมณประมุขศาสนปกครองเขตเชียงใหม่

(บาทหลวง ยอแซฟ ศราวุธ แฮทู)
เลขาธิการศาสนปกครองเขตเชียงใหม่

Recommended Posts