ประกาศสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ด่วนที่สุด
สาสน์อภิบาล เลขที่ สสท. 032/2020

จากสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย

เรื่อง การป้องก้นการแพร่ระบาดของโรคร้ายไวรสโคโรน่า (โควิด 19)

ถึง พระคุณเจ้า บาดหลวง นักบวชชายหญิง และประชาสัตบุรุษ

สืบเนื่องมาจากสาส์นอภิบาลเลขที่ สสท. 023/2020 วันที่ 6 มีนาคม ค.ศ. 2020 เกี่ยวกับการเผชิญกับการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของโรคร้ายไวรัสโคโรน่า หรืออ โดวิด19 (Coronavirus or Covid 19) ผลจากการประชุมของสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย สมัยสามัญครั้งที่ 1/2020 บรรดาสมาชิกของสภาบิชอปแห่งนี้มีมติ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ค.ศ. 2020 ในการป้องกันการระบาดของโรคร้ายดังต่อไปนี้

เนื่องจากความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคร้ายนี้ในแต่ละภูมิภาค มีความแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทและสภาพแวดล้อม จงขอร้องให้ผู้นำพระศาสนจักร ในแต่ละท้องที่ ใช้วิจารณญาณและมาตรการที่เหมาะสมสำหรับแต่ละพื้นที่ และขอความ ร่วมมือจากทุกท่านเพื่อความดีของสังคมส่วนรวม

I. การเฝ้าระวังสถานการณ์และคำประกาศ โดยให้ทุกสังฆมณเทลและทุกวัดให้ความร่วมมือจริงจังตามคำแนะนำของรัฐบาลไทยทั้งจากส่วนกลาง และท้องถิ่น

ระดับอันตราย ขั้นที่ 2

ณ วันนี้รัฐบาลไทยประกาศการแพร่ระบาดการติดโรคร้ายโควิด19 อยู่ในระดับ อันตรายขั้นที่ 2 (เกือบถึงระดับอันตรายขั้นที่ 3) ดังนั้นแนวปฏิบัติคือ

1. การงดพิธีบูชาขอบพระคุณและพิธีกรรมต่างๆ ทางศาสนา ขอให้ขึ้นอยู่กับ ดุลยพินิจของบิชอปในแต่ละสังฆมณฑล

2. สำหรับวัดที่ดำเนินศาสนพิธี และไม่มีรายงานเกี่ยวกับการติดโรคระบาดเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาสัตบุรุษและศาสนบริกร ทางชมรมเวชบุคคลและแผนกสุขภาพอนามัยภายใต้อาณัติของสภาบิชอปคาทอลิกแห่ง ประเทศไทย ได้เสนอมาตรการการร่วมพิธีกรรมโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลมหา พรต และสัปดาห์คักดิ์สิทธิ์ ดังนี้

2.1 กระจายการเข้าร่วมพิธีกรรมของประชาสัตบุรุษไปนอกบริเวณวัด

เพื่อทำให้ความแออัดลดน้อยลง มีที่ว่างระหว่างบุคคลมากขื้น ควรห่างกันอย่างน้อยเป็นระยะ 1 เมตร ถ้าเป็นไปได้ขอให้เพิ่มจำนวนรอบของพิธีบูชาขอบพระคุณ และขอให้สัตบุรุษกระจายกันมาในความสะดวก

2.2 ในกรณีไม่สามารถจัดได้ตามขอ 2.1 ขอให้มีการตรวจวัดไข้ผู้เข้าร่วมพิธีกรรมทุกคน แนะนำผู้ที่มีอาการไข้ หรืออาการหวัด รวมถึงผู้ที่มีสุขภาพอ่อนแอ มีโรคประจำตัว เช่น โรคปอด โรคหัวใจ ขอให้สวด ภาวนา อ่านพระคัมภีร์อยู่ที่บ้าน

2.3 ขอให้ศาสนบริกรช่วยลดระยะเวลาของพิธีกรรมลง หรือประกอบพิธี แบบสั้น เพื่อลดเวลาการอยู่ร่วมกันนาน ๆ โดยเฉพาะในสถานที่ปิด และ สถานที่ที่มีผู้คนอยู่หนาแน่น

2.4 พิธีกรรมต่างๆ ในช่วงสัปดาห์คักดิ์สิทธิ์ เช่น ขอให้งดพิธีล้างเทา และ สำหรับการนมัสการไม้กางเขนวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ ขอให้ศาสนบริกรอ่าน อย่างละเอียดตามเอกสารแนบจากฝ่ายพิธีกรรม (เอกสารแนบ 1)

2.5 การโปรดศีลอภัยบาป กรณีที่มีการสารภาพบาปแบบบุคคลทั้งศาสนบริกรและผู้สารภาพบาปต้องอยู่ในที่โล่งและทั้งสองบุคคลต้องใส่หน้ากากอนามัยและได้รับการป้องกันอย่างปลอดภัย

2.6 การประกอบพิธีสมรส และพิธีปลงศพ ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของบิชอป ของแต่เขตศาสนปกครอง และสภาพแวดล้อมของวัดแต่ละวัด

2.7 การโปรดศีลเจิมผู้ป่วย โดยเฉพาะในวาระผู้ป่วยใกล้สิ้นชีวิต ขอให้ผู้ที่เป็นศาสนบริกรต้องใช้ดุลยพินิจและมีความรอบคอบสูงสุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่ กับกรณี การใช้หน้ากากอนามัยและถุงมือ

II. การเฝ้าระวังสถานการณ์และคำประกาศ โดยให้ทุกสังฆมณฑลและทุกวัด ให้ความร่วมมือจริงจังตามคำแนะนำของรัฐบาลไทยทั้งจากส่วนกลาง และท้องถิ่น

ระดับอันตราย ชั้นที่ 3

ในกรณีที่รัฐบาลประกาศระดับอันตรายต่อการแพร่ระบาดการติดเชื้อโรคร้ายโควิด19 ระดับที่ 3 ขอให้ทุกเขตศาสนปกครองและทุกวัดติดตามการประกาศ

เพิ่มเติม หรือคำแนะนำ อื่นๆ รวมทั้ง ข้อมูลที่จำ เป็นในการปฏิบัติศาสนกิจ และการประชาสัมพันธ์ ผ่านทางช่องทางสื่อกลางของพระศาสนจักรโดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (www.csct.or.th หรือ www.facebook.com/thaicatholicmedia) และขอให้ทุกเขตศาสนปกครองและทุกวัดโปรดปฏิบัติตามข้อแนะนำ ดังนี้
1. จัดการโปรดศีลอภัยบาป วจนพิธีกรรมการอภัยบาปแบบรวม ตามหนังสือพิธีกรรมศีลอภัยบาปแบบที่ 3 ขอให้ศาสนบริกรศึกษาอย่างละเอียดในขั้นตอนการปฏิบัติ (เอกสารแนบ 2)
2. จัดพิธีบูชาขอบพระคุณแบบออนไลน์ ซึ่งฝ่ายสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดเตรียมความพร้อมและคำแนะนำการร่วมพิธีกรรมทางออนไลน์ และขอให้สัตบุรุษรับศีลมหาสนิทด้วยความปรารถนา (เอกสารแนบ 3)

ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยการเสนอวิงวอนของพระแม่มารีย์ ได้โปรดเมตตาพิทักษ์

คุ้มครองพวกเราทุกคนให้มีสุขภาพที่ดี

ออกไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 2020

(พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช)
อาร์ชบิชอปประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
และ ประธานสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย

(บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์)
ประมุขแห่งสังฆมณฑลเชียงใหม่
และ เลขาธิการสภาบิชอปคาทอลิกฯ

เอกสารแนบที่ 1

เอกสารแนบที่ 2

เอกสารแนบที่ 3 ประกาศสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Recommended Posts