ประกาศของอาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่

ตามประกาศของทางภาครัฐ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่มีผู้ป่วยเพิ่มจำนวนขึ้นเป็นวงกว้างทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดในช่วงสองสามวันที่ผ่านมานี้

ทางอาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และมีความตระหนักดี ต่อความปลอดภัยในชีวิตของพี่น้องคริสตชนทุกท่านที่มาร่วมพิธีกรรมทางศาสนา เนื่องด้วย อาสนวิหารเป็นเขตวัดที่อยู่ในเขตชุมชนเมือง มีพี่น้องคริสตชนหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งพี่น้องชาวไทย ชาวต่างชาติ และนักท่องเที่ยวที่มาจากที่ต่างๆ มาร่วมพิธีกรรมทางศาสนา โดยเฉพาะในวันอาทิตย์

เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน

ทางอาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ จึงขอประกาศ งดกิจกรรมทางศาสนา (พิธีบูชาขอบพระคุณ) ทั้งหมด ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันเสาร์ ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2563

ขอพี่น้องคริสตชนทุกท่านได้อยู่ที่บ้านของตน สวดภาวนาส่วนตัว สวดทำวัตร สวดสายประคำ

และติดตามข่าวสารของทางอาสนวิหาร ได้จาก Facebook ของอาสนวิหาร และทาง Website ของสังฆมณฑลเชียงใหม่

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้พี่น้องสัตบุรุษทุกท่านรับทราบโดยทั่วกัน

(บาดหลวง ประทีป กีรติพงศ์)
เจ้าอาวาส-อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่

Recommended Posts