วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนมีนาคม ประชุมบาดหลวงประจำเดือน พิธีบูชาขอบพระคุณโดย บิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ “จารีต สินสมรสและพิธีสมรสตามธรรมเนียมคริสตชนคาทอลิก” โดยคุณพ่อเชษฐา ไชยเดช ต่อด้วย วาระประชาสัมพันธ์ทั่วไปตามด้วย วาระของพระคุณเจ้า

Recommended Posts