Skip to content

การสัมมนาเชิงปฎิบัติการผู้นำศาสนิกสัมพันธ์(ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ซิกข์และฮินดู) เรื่อง “บทบาทของศาสนาต่อปัญหาการอพยพย้ายถิ่นแรงงานข้ามชาติและการค้ามนุษย์” วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2020 ณ ห้องประชุมอาคาร 75 ปี สภาคริสตจักรในประเทศไทย มีคุณกิ่งแก้ว จั๋นติ๊บ แผนกชาติพันธ์ุ, คุณผ่องพิศ มีงาน บ้านเอื้ออารีเชียงใหม่, คุณประภา วงศ์จอมพร แผนกผู้สูงอายุและเวชบุคคล, คุณยุทธชัย เงินหล้า แผนกเยาวชน เป็นตัวแทนของศาสนคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
ประเด็นสำคัญ

  • สถานการณ์และนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับผู้อพยพย้ายถิ่น แรงงานข้ามชาติและการค้ามนุษย์โดยคุณรุจิรา ชมภูพาน สำนักง่นจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
  • นิมิตและบทบาทของศาสนาเกี่ยวกับผู้อพยพย้ายถิ่น แรงงานข้ามชาติและการค้า
  • การท้าทายและองค์กรศาสนาต่อผู้อพยพย้ายถิ่น แรงงานข้ามชาติและการค้ามนุษย์โดยอาจารย์กอเซ็ม นักวิจัย ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • สรุปแนวทางในอนาคตร่วมกัน

Reported by Togy Yuthachai Ngeanla

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง