Skip to content

สถานการณ์ COVID -19 ไวรัสโคโรน่า ที่กำลังระบาดอยู่ทั่วโลกในขณะนี้ มีผู้แนะนำเรื่องการมาร่วมพิธีมิสซาที่วัด เป็นพิเศษในวันอาทิตย์ จึงขอให้มีข้อปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
______________________________________
1. ขอให้พระสงฆ์ติดผ้ากันที่โปรดศีลอภัยบาป และคุณพ่อรักษาสุขภาพอย่าให้เป็นหวัดน้ำมูกไหลระหว่างประกอบพิธี
______________________________________
2. งดเว้นการจุ่มน้ำเสก ตอนเข้า-ออกจากวัด เพราะอาจทำให้แพร่เชื้อได้
______________________________________
3. การรับศีลมหาสนิท ให้รับด้วยมือ (แทนการส่งให้ที่ปาก) เพื่อมิให้เกิดความรังเกียจ
______________________________________
4. ยกเว้น การจับมือกับคนข้างๆ เวลาสวด”บทข้าแต่พระบิดา”(มิสซาภาษาอังกฤษ)
______________________________________
5. ยกเว้นการจับมือ (shake hand) แสดงความเป็นมิตรต่อกัน ( มิสซาภาษาอังกฤษ)
______________________________________
6. ขอให้ผู้ทีรู้สึกว่าไม่สบาย กรุณาพักรักษาตัวที่บ้าน และรับศีลมหาสนิทด้วยความปรารถนา
______________________________________
7. หลังรับศีลมหาสนิทในพิธีมิสซาขอเชิญให้คุกเข่า สวดภาวนา ให้สถานการณ์ดีขึ้น
ขอพี่น้องช่วยติดตามสถานการณ์ไวรัส และของกระทรวงสา ธารณสุข ให้เป็นโอกาสดี ที่เรา

จะช่วยดูแลกันและกัน ด้วยความรักความเข้าใจ ช่วยภาวนาเพื่อแพทย์ พยาบาล ผู้ป่วย และผู้ดูแลผู้ป่วย เพื่อให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ ในเทศกาลมหาพรต จึงขอเราร่วมมือร่วมใจกันเป็นพิเศษ

ขอพระเจ้าอวยพร
ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์