Skip to content

“ช่วงเวลาแห่งการคืนดีกับพระเจ้าและเปิดใจ ให้พระองค์ชำระจิตใจของเราเพื่อเราจะได้เห็นแสงสว่าง” บทเทศน์ส่วนหนึ่งของบาทหลวงบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา …โอกาสสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เตรียมการรงณรงค์จิตตารมณ์มหาพรต ปี 2020 ประเด็น “เราจึงขอร้องแทนพระคริสต์เจ้าว่าจงยอมคืนดีกับพระเจ้าเถิด” (2คร.5:20)
-สถานการณ์และแนวการทำงานอภิบาลเด็กและเยาวชนในบริบทสังคมปัจจุบันโดยบาทหลวงพิเชฐ แสงเทียน(SJ)
-“เราจึงขอร้องแทนพระคริสต์เจ้าว่าจงยอมคืนดีกับพระเจ้าเถิด” (2คร.5:20)โดยคุณพ่อพิพัฒน์ มือแป (SJ) ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 13- วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020 ณ ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่
Reported by Togy Yuthachai Ngeanla

สัมมนาเชิงปฎิบัติการ เตรียมการรงณรงค์จิตตารมณ์มหาพรต ปี 2020