Skip to content

บาทหลวงสิริชัย บุหง่าสวรรค์ ตัวแทนศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกได้เป็นวิทยากร
ร่วมกับผู้นำศาสนาทั้ง 5 ได้แก่ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ซิกข์และพราหมณ์-ฮินดูในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม ” วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2020 ณ โรงเรียนสันติศึกษา เชียงใหม่
มีนักเรียนประมาณ 300 คน

ค่ายศาสนิกสัมพันธ์ 5ศาสนาล้านนาภาคเหนือ