Skip to content

วันที่ 26 มกราคม 2020 เวลา 19.00 น. คุณพ่อไพศาล เต็มอรุณรุ้ง พาเราไปที่วัดโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน มีพี่น้องคริสเตียน และเยาวชนของเรยีนา บ้านมารีนา เด็กบ้านพรสวรรค์ สัตบุรุษของอาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ ไปร่วมพิธี ประมาณ 250 คน หัวข้อ “ พวกเขาแสดงน้ำใจต่อเราเป็นพิเศษ ” (กจ 28:2) เนื่องจาก 18 – 25 มกราคม เป็นสัปดาห์ภาวนาเพื่อเอาภาพคริสตชน เยาวชนของเราร้องเพลง “ให้รักเป็นสะพาน” ไพเราะมาก

ตอนท้าย อาจารย์ภักดี ได้เชิญวัฒนธรรมจังหวัด ได้ทักทาย ได้กล่าวถึง นโยบายของรัฐบาล (กรกฎาคม .2558) 3 ข้อ คือ

1. ปฏิบัติหลักธรรมของศาสนา

2. ให้ทุกคนปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียง

3. รักษามรดกวัฒนธรรมของตน

โดยมีแผนแม่บท เน้น บ้าน วัด โรงเรียน

อาจารย์ภักดี เชิญประธานของกรรมการ ศาสนสัมพันธ์กล่าวสุดท้าย และถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึกปีหน้าเราจะพบกันที่อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ คาทอลิกเป็นเจ้าภาพครับ

++++++++++
ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน

ร่วมภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง