Skip to content

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 เยาวชนของคณะโฟโคลาเรมีโอกาสได้ไปจัดกิจกรรมให้สำหรับเด็กๆและผู้ปกครอง ที่ชุมชนศรีปิงเมือง ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองของตำบลหายยา เมืองเชียงใหม่ เป็นชุมชนที่มีเพื่อนพี่น้องชนเผ่าลาหู่พักอาศัยอยู่ มีทั้งหมด 24 ครอบครัวซึ่งส่วนใหญ่เป็นคาทอลิกและโปรเตสแตนท์ มีเด็กๆ 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับพ่อแม่ของพวกเขา ด้วยการเล่นเกม กิจกรรมต่างๆ และข้อคิดสั้น ๆ เกี่ยวกับโครงการ Zero Hunger (ความหิวเป็นศูนย์) เด็กๆ พร้อมกับพ่อแม่ได้รับคำแนะนำเรื่องความชื่นชมยินดีแห่งการแบ่งปันและการให้
หลังจากนั้นมีการมอบของขวัญให้กับเด็กๆทุกคน และทุกครอบครัว ของขวัญที่พวกเราเอามาให้นั้นมาจากครอบครัวและเพื่อนพี่น้องที่พยายามดำเนินชีวิตตามวัฒนธรรมแห่งความรักและการแบ่งปัน

zero