Skip to content

สังฆมณฑลเชียงใหม่ อุทิศแด่ดวงวิญญาณของ
คุณพ่อเปียร์ลุยจี ซีวีเอโร
วันจันทร์ที่ 16-18 ธันวาคม 2019
มิสซา เวลา 19:00 น.
ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิดเชียงราย

วันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2019
มิสซาเวลา 10:00 น.
ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิดเชียงราย

*หลังพิธีมิสซาเคลื่อนย้ายศพไปที่
วัดแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล
และบุญราศีเคียร่า ลูเช่ งาว

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2019
พิธีมิสซาปลงศพ เวลา 14:00น.
ณ วัดแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล
และบุญราศีเคียร่า ลูเช่ งาว

ขอพระบิดาเจ้าโปรดรับวิญญาณสู่อ้อมพระหัตถ์อันทรงเมตตาของพระองค์