Skip to content

บรรยากาศพิธีถวายสดุดีพ่อหลวงไทย ในวันพ่อแห่งชาติ ณ พุทธสถาน ถนนท่าแพ จัดโดยศาสนิกสัมพันธ์เชียงใหม่ (5 ศาสนา)โดยศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกมีคุณพ่อไพศาล เต็มอรุณรุ้งเป็นผู้แทน มีผู้ร่วมงานประมาณ 350 คน
วันที่ 4 ธันวาคม 2019
17:30 น อาหารเย็น
18:00 น ดนตรีและการแสดง
19:00 น วางพานพุ่ม
– กล่าวสดุดีพ่อหลวง
– มอบวุฒิบัตรแก่พ่อดีเด่นของ 5 ศาสนา
20:00 เสร็จพิธี