เย็นวันที่ 5 ธันวาคม 2019 สังฆมณฑลเชียงใหม่ได้จัดให้พิธีบูชาขอบพระคุณเป็นพิเศษฉลองศาสนนามพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ที่อาสนวิหารพรหฤทัย มีบรรดาบาดหลวง นักบวชชายหญิง และพี่น้องสัตบุรุษร่วมในพิธีจำนวนมาก โอกาสนี้พระคุณเจ้าได้ให้ข้อคิดว่า จากตัวอย่างของนักบุญ ฟรังซิสเซเวียร์ ที่มีความกระตือรือร้นในการประกาศข่าวดี ทั้งที่ท่านเป็นชาวยุโรปแต่มีความกระตือรือร้นในการมาประกาศข่าวดีทางเอเซีย และสุดท้ายขอให้พวกเราช่วยกันดูแลครอบครัว สังคม เขตวัดของเรา โดยเฉพาะปัญหาสังคม เป็นพิเศษเรื่องยาเสพติด ซึ่งเริ่มกลับมาระบาดขยายไปสู่ตามหมู่บ้านมากขึ้น ซึ่งเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนต้องช่วยกัน หลังพิธีบูชาขอบพระคุณมีการรับประทานอาหารค่ำด้วยกันที่ลานพระกุมาร มีการแสดงของนักเรียน และดนตรีของคณะครูพระหฤทัย

IMG_3942 .... …………………………………

.... …………………………………

.... …………………………………

Recommended Posts