Skip to content

ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2019 ซิสเตอร์ภคินีแพร่ธรรมแห่งพระนางมารีย์ผู้ปฎิสนธินิรมล (ซิสเตอร์แม่ปอน) ได้จัดให้มีการเข้าเงียบประจำปีที่บ้านนิรมล อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยพระคุณเจ้ายอแซฟ ประธาน ศรีดรุณศิล เป็นผู้เทศน์เข้าเงียบ ซึ่งพระคุณเจ้าได้สละเวลามาเทศน์เข้าเงียบให้กับซิสเตอร์แม่ปอนติดต่อกันมากว่า 7 ปีแล้ว โดยแต่ละปีจะเน้นหนังสือของประกาศกแต่ละองค์ สำหรับปีนี้เป็นเรื่องของประกาศกเยเรมีห์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง