Skip to content

เมื่อเช้าววันที่ 29 พฤศจิกายน 2019 ตัวแทนบริษัทน้ำดื่มตราช้าง ได้ส่งมอบน้ำเสกจำนวน 67,000 ขวดแก่เขตศาสนปกครองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นน้ำเสกที่เสกโดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส โอกาสที่พระองค์เสด็จเยือนประเทศไทยเป็นทางการ (20-23 พ.ย. 2019) โดยมีบาทหลวงศราวุธ แฮทู เลขาธิการเขตศาสนปกครองเชียงใหม่เป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้ เพื่อจะได้แจกจ่ายให้กับพี่น้องสัตบุรุษในโอกาสต่อไป

111105 .... …………………………………

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง