เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2019 บาดหลวง บุญเลิส สร้างกุศลในพสุธา อธิการวัด ได้จัดให้มีพิธีฉลองวัดนักบุญเทเรซาแห่งกัลป์กันตา อำเภอปาย ประจำขึ้น โดยได้รับเกียรติจากบิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ มุขนายา เขตศาสนปกครองเชียงใหม่เป็นประธาน โอกาสนี้มีพี่น้องสัตบุรุษ จากต่างหมู่บ้านมาร่วมฉลองเป็นจำนวนมาก พร้อมกับมีบาดหลวง 17 องค์ด้วยกัน

สำหรับวัดนักบุญเทเซซาแห่งกัลป์กาตา อำเภอปาย ตั้งอยู่ที่ถนนรอบเมืองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นแหล่งท่องเที่ยว ยังมีคริสตชนน้อย ส่วนใหญ่เป็นคริสตชนที่เข้ามาทำงานในตัวเมืองปาย และที่อยู่ตามหมู่บ้านประกอบด้วย วัดพระทรงบังเกิด บ้านในของ ตำบลแม่นางเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน วัดนักบุญเปาโล บ้านป่าซางสองหมู่บ้านนี้เป็นพี่น้องชาวลาหู่ และหมู่บ้านน้ำปลามุง (เป็นชาวลีซู) ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และมีคริสตาชนใหม่ที่เขตอำเภอกัลยานิวัฒนา เป็นชาวปกาเกอะญอ รวมครอบครัวคริสตัง 26 ครอบครัว ล้างบาปแล้ว 93 คน กำลังเตรียมตัวล้างบาป 29 คน

 

Recommended Posts