23  ตุลาคม  2019  สมาชิก  “พระเมตตา”  เชียงใหม่  โดยดี  คุณพ่อประทีป  กีรติพงศ์  คุณพ่อ  แสงชัย  ไอ่จาง  คุณพ่อโจงชอว์  แก้วมา  คุณพ่อวิชาญ  กิจเจริญ(ราชบุรี -จิตตาธิการคณะคุร์ซิลโลประเทศไทย) คุณพ่อ  อันเด  ไชยเผือก  (จันทบุรี)  คุณบัญชา  อภิชาตวรกุล (เชียงราย) คุณพ่ออุดม  ดีเลิศประดิษฐ์  (อุดร) กรรมการจากกรุงเทพ 6 คน สัตบุรุษเชียงใหม่รวมประมาณ 100 คน  มารับการฟื้นฟูจิตใจที่หอประชุม  อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่  ตั้งแต่  9.00 – 16.00 น.  หัวข้อ  พระเมตตา..ทุกยุคทุกสมัย

คุณพ่อวิชาญ  กิจเจริญ  ประธานคูร์ซิลโล่ประเทศไทยนำคณะกรรมการ  10  คน  มาเยี่ยมเชียงใหม่  ได้ประชุมต่อ เวลา  16.00 -17.00  น.  ปรึกษากันจะจัดติดตามสมาชิกที่เคยรับการอบรมของเชียงใหม่  มาพบกันปลายเดือนกุมภาพันธ์  ค.ศ. 2020

 

Recommended Posts