เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2019 บิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ  อาภรณ์รัตน์ ได้เปิดเสกวัดพระเมตตา สารภี เชียงใหม่ โดยมีคุณพ่อ ซิสเตอร์ และสัตบุรุษเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

สถาบันอิด แห่งพระคริสต์ พระผู้ไถ่ ธรรมทูตอิเดนเตสหญิงและชาย

ประวัติความเป็นมา: ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่29 มิถุนายน ค.ศ. 1959 ที่เกาะเทเนรีฟ ประเทศ สเปน ผู้ก่อตั้งคณะเป็นฆราวาส ชาวสเปน ที่เป็นนักปรัชญาและนักเทววิทยา ชื่อ แฟร์นาโด เรียโลว์ปาร์ลดาล เกิดเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ค.ศ.1923 ถึงแก่กรรม วันที่ 6 ธันวาคม ค.ศ. 2004 ที่บ้านพักของคณะ ที่นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมอายุ 81 ปี

จิตรมณ์ของคณะ

ได้ยึดถือเอาคำสอนของพระเยซูเจ้าที่ว่า “จงเป็นคนดีบริบูรณ์ ดั่งพระบิดาเจ้าสวรรค์ ทรงเป็นความดีบริบูรณ์ (มัทธิว 5: 48) ด้วยการละทิ้งน้ำใจตัวเอง แบกกางเขนของตนและติดตามพระคริสตเจ้าด้วยความเชื่อ ความหวัง และความรัก โดยการดำเนินชีวิต ที่ดีและสำนึกอยู่เสมอว่า เราเป็นลูกของพระบิดา และเป็นลูกของแม่พระด้วย

ภารกิจและงานของคณะ

  1. ดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันภายในคณะด้วยการช่วยเหลือ และพัฒนาชีวิตภายในของกันและกันภายใต้การภาวนาในรูปแบบของคณะ
  2. รับใช้และช่วยเหลืองานของพระศาสนาจักรท้องถิ่นในทุกรูปแบบ ตามที่บิชอปของสังฆมณฑลนั้นๆมอบหมายให้เป็นพิเศษในงานพัฒนาชีวิตภายในของเยาวชนชาย –หญิง งานอภิบาล งานจัดการศึกษาในทุกระดับ งานพยาบาลและดูแลรักษาสุขภาพ รวมไปถึงงานเลี้ยงดูเด็กและเยาวชน ที่ด้อยโอกาสเป็นต้น

***************************************************

  กว่าจะมาเป็นวัดพระเมตตา(พ่อทินกร)

จากความฝันของดรรดาธรรมทูตอิเดนเตสไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อ เอดูอาร์โด, คุณพ่อคมกฤช และบราเดอร์ธีรวิทย์ รวมถึงสมาชีกปัจจุบันทุกคนที่เข้ามาสร้างบ้านเมื่อ 13 ปีที่แล้ว อยากเห็นแผ่นดินสารภีแห่งนี้ มีคริสต์ชนเกิดขึ้นและมีวัดสักหลังหนึ่งเพื่อรวมจิตใจของบรรดาสัตบุรุษผู้มีความเชื่อในพระเจ้า ได้มีที่ที่จะร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ และสวดภาวนา รวมถึงเป็นสถานที่ในการเล็กฟื้นฟูชีวิตและเรียนรู้คำสอนของพระศาสนาจักรอีกด้วย จากการทุ่มเททำงานอย่างหนักในการแพร่ธรรมของสมาชีกคณะธรรมทูตอิเดนเตส ทำให้มีจำนวนสมาชีกเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจึงก่อตัวเป็นกลุ่มคริสต์ชนกลุ่มเล็กๆขึ้น ซึ่งปกติแล้วทางคณะธรรมทูตอิเดนเตสจะใช้วัดน้อยของคณะเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ซึ่งในปัจจุบันนี้ทำให้วัดน้อยแห่งนี้ไม่สามารถรองรับคริสตชนที่เข้ามาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณได้ทั้งหมด ดังนั้น  จากความร่วมมือกันของทุกคนที่อยากให้วัดที่เป็นฝันนั้น กลายเป็นความจริงที่สามารถแตะต้องได้ และเป็นสถานที่ที่ทุกคนได้สัมผัสถึงความรักความเมตตาของพระเจ้า และจากความฝันของบรรดาสมาชีกอิเดนเตส และของบรรดาสัตบุรุษที่นี่ ซึ่งวันนี้ความฝันนี้ได้กลายเป็นความจริง

โอกาสนี้ขอขอบคุณพระเป็นเจ้าที่ได้ทรงช่วยเหลือพวกเราจงทำให้วัดนี้ได้กลายเป็นจริง และพ่ออยากขอบคุณทุกๆคน ที่มีส่วนร่วมในการสร้างวัดแห่งนี้ เป็นพิเศษคุณวัชราภรณ์พันธุมจินดา ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการช่วยเหลือออกค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนใหญ่ในการสร้างวัด รวมถึงในการสร้างศาลา พ่ออยากขอบคุณจากใจจริงแทนสมาชีกอิเดนเตสทุกคน รวมถึงบรรดาสัตบุรุษด้วย  ขอขอบพระคุณพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวีย วีระ อาภรรัตน์ ที่เป็นนายชุมพาบาลที่ดีและเป็นพ่อที่ดี โดยเป็นผู้ที่อยู่เบื้อนหลังในการแนะนำให้คุณวัชราภรณ์พันธุมจินดา ได้ตกลงช่วยเหลือสร้างวัดหลังนี้

ผมคิดว่าจากความช่วยเหลือของทุกท่านทั้งที่เอยนามและไม่ได้เอยนาม ได้เป็นประจักรพยานถึงความรักและความเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ ผู้ซึ่งเป็นลูกของพระองค์ ในโอกาสนี้ผมขอให้พระเป็นเจ้าได้ทรงพระทานพระพรมายังทุกๆท่านที่ได้ช่วยเหลือพวกเราในการสร้างวัดหลังนี้ และมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

คุณพ่อ ทิรกร ลาทู

 

Recommended Posts