Skip to content

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2019 ฝ่ายงานสังคมสังฆมณฑลเชียงใหม่ โดยแผนกสตรีคาทอลิกเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดให้มีกิจกรรมวันอาหารโลกประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในนามของสังฆมณฑลเชียงใหม่โดยวัดพระแม่มารีย์ หนองแห้ง ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเจ้าภาพ โอกาสนี้มีตัวแทนของเขตวัดต่าง ๆ โดยเฉพาะเขต 4 จังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก มีการจัดขบวนแห่ผลิตผพืชผลการเกษตร และรูปแบบอาหารประจำเผ่าและวิถีชีวิตชุมชน ต่อด้วยการรบรรยายพิเศษเรื่องอาหารปลอดภัย โดยเจ้าหน้าที่อนามัย เมืองปอน คณสุขใจ วิชญพันธ์ เจ้าหน้าที่ตำบลแม่กิ๊ และ ดร.สุนทร วงค์จอมพร เจ้าหน้าที่สังคมพัฒนาสังฆมณฑลเชียงใหม่ ปิดด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยบาทหลวงธรรมนูญ จินดาดุจสายชล ผู้ช่วยบิชอปฝ่ายสังคม เป็นประธาน

 

DSC_0545 .... …………………………………