Skip to content

11 ตุลาคม 2019

วันนี้นอกจากเป็นวันฉลองนักบุญยอห์น  ที่ 23  ยังเป็นวันครบรอบ  27 ปี  ของการพิมพ์หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC -11 ตุลาคม  ค.ศ. 2019)

แผนกพิธีกรรม  สังฆมณฑลเชียงใหม่  คุณพ่อมงคล  เจริญธรรม  จัดอบรมศาสนบริกรศีลมหาสนิทในกรณีพิเศษ  30 คน  และ  ผู้อ่านพระคัมภีร์  38  คน รวม 68 คน ที่ศูนย์มิสซังคาทอลิกเชียงใหม่  ตั้งแต่ 8.00 – 16.30  น.

เนื่องจากสังฆมณฑลเชียงใหม่  มีบาทหลวง  ที่ต้องดูแลหลายๆวัดสาขา  ตามดอยต่างๆ  จึงสมควรแต่งตั้งนักบวช  ครูคำสอน  หรือฆราวาส  บางคน  ให้สามารถช่วยแจกศีลมหาสนิทในพิธีมิสซาเวลามีสัตบุรุษจำนวนมาก   หรือ  นอกพิธี  โดยไปส่งแก่ผู้ชรา  หรือผู้ป่วยอ่อนแรง ฯลฯ  ตาม กฎทั่วไปสำหรับมิสซาตามจารีตโรมัน (IGMR ข้อ 162) ได้อนุญาต

เราได้แปล  แนวปฏิบัติศาสนบริกรศีลมหาสนิทในกรณีพิเศษ  ของ อัครสังฆมณฑลวอชิงตัน  สหรัฐอเมริกา(ฉบับปรับปรุง  22  กุมภาพันธ์  2010) จำนวน  33 ข้อมาใช้ในการอบรม

คุณพ่อ มงคล  แบ่งปันเรื่อง  พิธีกรรมเบื้องต้น   และพิธีบูชาขอบพระคุณ   คุณพ่อประทีป  กีรติพงศ์  แบ่งปันเรื่อง  หน้าที่ผู้อ่านพระคัมภีร์  บิชอป  วีระ  อาภรณ์รัตน์  เรื่องศาสนบริกรศีลมหาสนิทในกรณีพิเศษ    ภาคบ่าย  แยกกลุ่ม  ฝึกปฏิบัติ  และพิธีมิสซา เวลา 15.40 น

จากการสอบถามผู้รับการอบรมเป็นศาสนบริกรศีลมหาสนิท อยู่แล้วประมาณ  10 คน  ปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้ว  เราจะทำพิธีแต่งตั้งในวันพฤหัสที่  5 ธันวาคม  2019  ณ  อาสนวิหารพระหฤทัย  เชียงใหม่

ส่วนผู้อ่านพระคัมภีร์  ต้องอบรมอีกครั้ง  จึงจะมีพิธีแต่งตั้ง  เป็นทางการ

สังฆมณทลจันทบุรีเคยจัดอบรมเรื่องนี้แล้ว  และพ่อเห็นว่าโอกาสเดือนตุลาคมพิเศษ เราน่าส่งเสริมนักบวช  ครูคำสอน  และฆราวาสบางคนให้ร่วมมือในพันธกิจนี้

 

                                                                                                         ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  รายงาน