Skip to content

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2019
มักดาลา…เทลอาวีฟ…สุวรรณภูมิ

******************************

เริ่มวันใหม่ เราขอบคุณพระทุกวัน และขับร้องเพลง”พระสัญญา” วันนี้ฉลองวันเทิดทูนไม้กางเขน และวันเกิดของคุณจิโรจน์ แจ่มฤกษ์แจ้ง เวลาบ่าย 3 โมง คุณพ่อพงศ์เทพ นำสวด “พระเมตตา”

1. เมืองมักดาลา

เป็นเมืองที่ประชาชนในสมัยพระเยซูเจ้า มีฐานะดี สังเกตุจากซากบ้านเรือน กว้างใหญ่ มีสระในบ้าน นักบุญมารีย์ ชาวมักดาลา ที่โป๊ปฟรังซิส กำหนดให้วันที่ 22 กรกฎาคม เป็นวันฉลอง ให้เกียรตินักบุญสตรีอีกองค์หนึ่ง เพราะเธอมีปีศาจ 7 ตน ดังที่มีอ้างอิงในพระวรสาร (ดู ลก 8 : 2)
แต่เธอก็รักพระเยซูเจ้ามาก และเป็นพยานแรก ถึงการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระองค์ จึงมีวัด (สมัยใหม่) สวยงามมาก (ยน 20 : 1-18) สถานที่ตรงนี้ วาติกันกำลังสร้างอาคารที่พักสำหรับผู้แสวงบุญ

2. เมืองไฮฟา – สวนบาไฮ

เดินทางต่อประมาณ 1 ชั่วโมงถึงไฮฟา (ริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน) เป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของอิสราเอล และชมสวนบาไฮ ลัทธิใหม่

3. อารามดาราสมุทร (Stella Maris Monastry)

ถวายมิสซาสุดท้ายในอิสราเอล ครั้งนี้ คุณพ่อพงศ์เทพ เป็นประธาน ไม้กางเขน มีพระเมตตาแก่เรา ขอเพียง “ลูกวางใจในพระองค์”

เราเยี่ยมวัด มีสถานที่สำคัญของประกาศกเอลียาห์ แข่งกับบรรดาประกาศกของพระบาอัล 450 คน บนภูเขาการ์เมล (ดู 1 พกษ : 18-19) เราอุดหนุนรูป (แทนจำพวก) แม่พระแห่งภูเขาการ์แมล ไปฝากพี่น้องที่บ้าน

4. เมืองเซซาเรีย เมืองโบราณ

ชมภาพยนตร์สารคดี 10 นาที ตอน 14.15 น. แล้วเดินชมโรงมหรสพโรมันกลางแจ้ง สนามแข่งม้าโบราณ ริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน กษัตริย์เฮโรด มหาราช เป็นผู้สร้าง กาลเวลาผ่านไป และแผ่นดินไหว 2 ครั้ง ทำให้เหลือซาก เป็นอนุสรณ์ที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีต ของอาณาจักรโรมัน

5. เมืองยัฟฟา (Jaffa)

เป็นเมืองท่าอยู่ในเทลอาวีฟ นักบุญเปโตรเคยมาประกาศข่าวดีที่นี่ ดังที่มีกล่าวในหนังสือกิจการสาวก บทที่ 9-10 ทำให้ทาปิทา กลับมีชีวิต

เราแวะเข้าไปในวัด กำลังมีมิสซาแต่งงานของชาวฟิลิปปินส์ มีชาวฟิลิปปินส์ร่วมพิธี 80-90 คนเห็นจะได้

6. สนามบินเบ็นกูเรียน กรุงเทลอาวิฟ

ในรถ เราขอบคุณพระเจ้า ที่โปรดให้เราปลอดภัย มีความรู้เกี่ยวกับพระคัมภีร์มากขึ้น รักพระวาจากมากขึ้น ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณศูนย์คริสตศาสนธรรมกรุงเทพ ที่เปิดโอกาสให้ครูคำสอน 26 คน มาจาริกแสวงบุญครั้งนี้ ตลอดจนพี่น้องอีก 24 คนที่รวมมาจาริกครั้งนี้

เราจัดกระเป๋าคนละ 1 กระเป๋าไม่เกิน 23 กิโลกรัม ยกเว้นของผู้นำกลุ่ม 3 คน ได้คนละ 2 ใบ ใบละ 23 กิโลกรัม ผ่านได้ทุกคน ปลอดภัย ขึ้นเครื่อง 20.20 น. เครื่องบิน AL นำเราถึงสนามบินสุวรรณภูมิ บ้านเรา เวลา 12.30 น. โดยสวัสดิภาพ

7. อิสราเอล ได้ชื่อว่า “Holy Land”

เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ที่เกิดของ ศาสนายิว คริสต์ และอิสลาม สำหรับเรา เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ เพราะพระเยซูเจ้า ผมเชื่อว่าทุกประเทศ เป็นพิเศษ ประเทศไทย เราน่าอยู่กว่า อุดมสมบูรณ์กว่า เขียวสดชื่นกว่า เรามานำคำสอนของพระเยซูเจ้า มาปฏิบัติ ช่วยให้ครอบครัวและชุมชนของเรา ศักดิ์สิทธิ์ เตรียมรับเสด็จโป๊ปฟรังซิสครับ

ฟ. วีระ อาภรณ์รัตน์
กรุงเทพ