Skip to content

วันพุธที่ 11 กันยายน 2019
**************************************
เราค้างที่เยรูซาเล็ม 3 คืนแล้วครับ ขอบคุณพระเจ้า เมื่อขึ้นรถ ขับร้องเพลง “พระสัญญา”

1. รถโค้ช พาเราไป เบธฟายี สถานที่พระเยซูเจ้า แห่ใบลาน โดยใช้ลูกลา (ลก 19 : 29-38) เพดานเหนือพระแทนมีรูปนี้

ที่กำแพงนอกวัด มีข้อความว่า “การนบนอบแบบตาบอดของพระเยซูเจ้า ต่อพระประสงค์ของพระบิดา เพื่อเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างสุภาพ ด้วยการนั่งบนหลังลา ทั้งๆที่รู้ว่า การเสด็จอย่างราชาครั้งนี้ จะนำพาพระองค์ ไปถูกตรึงไม้กางเขน การนบนอบแบบตาบอด นำความรอด บนภูเขากลโกธา การนบนอบเช่นนี้ บังเกิดผลมาในสมัยปัจจุบัน”

2. วัดข้าแต่พระบิดา

พระเยซูเจ้าทรงสอนบรรดาศิษย์ ให้สวดบทข้าแต่พระบิดา (ดู มธ 6 : 7-13) ที่กำแพงวัดนี้ มีบทข้าแต่พระบิดา บนผนังวัดที่กำแพงด้านใน เราไปสวดภาษาไทยที่นั่นพร้อมกัน

3. วัดพระเยซูเจ้ากรรแสง

คุณพ่อทัศมะ กิจประยูร เป็นประธานมิสซาในสวนนอกวัด เราทำอะไรให้พระเยซูกรรแสงบ้างไหม จะทำอะไรให้พระองค์ภูมิใจได้

4. เยริโก

นั่งรถลงใต้ไปประมาณ 1 ชั่วโมง ถึงเยริโก มีอินทผาลัม เราเห็นต้นมะเดื่อ เรื่องชาวสะมาเรียใจดี (ลก 10 : 29-37) ไกด์บอกว่า เป็นเมืองเก่าที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง อ่านเรื่องของ ศักเคียส (ลก 19 : 1-10)

5. แม่น้ำจอร์แดน

ระลึกถึง นักบุญยอหน์ ทำพิธีล้างให้พระเยซูเจ้า ตอนมีพระชนมายุ ราว 30 พรรษา (ลก 3 : 23)

6. กุมราน (Qumran) หลังอาหารเที่ยง เดินทางต่อไป ชมสถานที่ สมัยนักบุญยอกน์บัปติส เข้ากลุ่มแสวงหา และชำระตนให้บริสุทธิ์ ประมาณ 29 ก่อน ค.ศ.

และเรื่องราวของคนเลี้ยงแพะ ค้นพบไหเก็บม้วนพระคัมภีร์ 8 ใบ ซึ่งเป็นหลักฐานด้านพระคัมภีร์

7. ทะเลตาย (Dead Sea)

อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล 1300 ฟุต มีความหนาแน่นเฉพาะมาก 26% เค็มกว่าน้ำทะเลมาก จนทำให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เลย และเราลอยตัวบนน้ำได้ แต่ห้ามเข้าตา

เราอยู่จนถึง 6 โมงเย็น และซื้อศาสนภัณฑ์ที่นี่ มากพอสมควร ราคาไม่แพง

เดินทางกลับโรงแรมเยรูซาเล็ม โดยสวัสดิภาพ

แม่น้ำจอร์แดน เชื่อมทะเลสาบกาลิลี (ภาคเหนือ) มาสู่ทะเลตาย (ภาคใต้) จากน้ำจืด มาสู่ที่ต่ำสุด กลายเป็นน้ำเค็ม…ขออย่าให้ลูกเป็นคนเค็มเลย

ฟ. วีระ อาภรณ์รัตน์
กรุงเยรูซาเล็ม