Skip to content

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2019  คุณพ่อติดคำ ใจเลิศฤทธ์ คณะกรรมการฝ่ายอภิบาลแผนกครอบครัว ได้ร่วมกันจัดงาน แนะแนวการภาวนาแบบสำรวมจิต (Centering Prayer) งานส่งเสริมชีวิตจิตฝ่ายอภิบาลและประกาศข่าวดี โดยซิสเตอร์กัลยา ตรีโสภา คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ณ ศูนย์มิสซังเชียงใหม่ ผู้ร่วมเข้าอบรมจำนวน 50 คน
ตารางคราวๆสำหรับผู้สนใจนะครับ
วันที่ 21 กันยายน 2019 บ้านพระหฤทัยหางดง
วันที่ 19 ตุลาคม 2019 ศูนย์มิสซังเชียงใหม่
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2019 บ้านพระหฤทัยหางดง
วันที่ 18 มกราคม 2019 ศูนย์มิสซังเชียงใหม่
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2020 บ้านพระหฤทัยหางดง
วันที่ 21 มีนาคม 2020 ศูนย์มิสซังเชียงใหม่

ดูรูปภาพ https://www.facebook.com/cmdiocese/media_set?set=a.2555909674453951&type=3&uploaded=70