Skip to content

4 กรกฎาคม 2019

วันนี้ผมได้รับจดหมายจากพระคาร์ดินัล แฟร์นันโด ฟีโลนี่ สมณมณตรีของสมณกระทรวง เพื่อการประกาศข่าวดีสู่ปวงชน ( ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2019) ท่านได้มาเยี่ยมสังฆมณฑลเชียงใหม่ วันที่ 19 – 20 พฤษภาคม ค.ศ. 2019 โดยวันอาทิตย์ที่ 19 ที่อาสนวิหารพระหฤทัย เวลา 16.00 น. และวันจันทร์ที่ 20 ที่แม่ปอน ผมขอแปลจดหมายจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาให้พี่น้องรับทราบด้วยนะครับ

***
พระคุณเจ้าที่เคารพ

เนื่องด้วยการมาเยี่ยมสังฆมณฑลเชียงใหม่ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา พ่อขอแสดงความรู้สึกขอบใจท่าน และบรรดาผู้ร่วมงาน ที่ได้ต้อนรับพ่ออย่างอบอุ่น ขณะอยู่เชียงใหม่

ก่อนใดหมด การเยี่ยมสังฆมณฑล “ธรรมทูต” นี้ เปิดโอกาสให้พ่อเห็นงานธรรมทูตยอดเยี่ยมด้วยตนเอง ที่ทุกคนร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับท่านในการแพร่ธรรมของสังฆณฑลนี้ คือ บรรดาบาทหลวง นักบวชทั้งชายหญิง ครูคำสอน องค์กรแพร่ธรรม และผู้นำฆราวาสอื่นๆ

พิธีบูชาขอบพระคุณ และการประชุมพบปะกันได้ช่วยพ่อเป็นอย่างมาก ให้รู้เกี่ยวกับชุมชนสังฆมณฑล ซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขอบใจความพยายามของผู้ร่วมงานอภิบาลทุกคน ที่ร่วมมือกันอย่างดี (เหมือนวงคอนเสิร์ต)

เป็นพิเศษ พ่ออยากขอบใจท่านอย่างจริงใจ ที่ได้จัดเตรียมการเยี่ยมเยียนครั้งนี้ พร้อมกับ บิชอป โยเซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ข้าพเจ้าชื่นชมอาหารมื้อต่างๆ ที่ได้จัดให้เกียรติข้าพเจ้าด้วย

ขอร่วมกับพระคุณเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรทุกประการที่พระองค์ได้ประทานแก่สังฆมณฑลเชียงใหม่ ขอให้ท่านมั่นใจว่าข้าพเจ้าภาวนาสำหรับศาสนบริการของท่านเสมอ

ด้วยความศรัทธาในพระคริสตเจ้า
พระคาร์ดินัล ฟิโลนี สมณมนตรี