Skip to content

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2019 คุณพ่อเจ้าวัด ครูคำสอน พี่น้องคริสตชนวัดนักบุญเปาโล ห้วยตอง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ จัดให้มีพิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อโมทนาคุณเป็นพิเศษในโอกาสสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล โดยได้รับเกิยรติจากบิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน และพร้อมกันนี้ ได้จัดให้มีพิธีโปรดศีลกำลังจำนวน 59 คน ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการเฉลิมฉลองครบรอบ 350 ปีมิสซังสยาม และ 60 ปีเขตศาสนปกครองเขียงใหม่ โดยจัดให้มีพิธีโปรดศีลกำลังจำนวน 350 คนตลอดปีเฉลิมฉลองนี้ หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ คุณพ่อเจ้าวัดได้จัดให้มีพิธีมอบใบพรให้กับคู่สมรสที่แต่งงานครบรอบ 49 ปีขึ้นไปจำนวน 5 คู่ด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับบรรดาลูกหลานจะได้เห็นถึงตัวอย่างความรักที่พวกท่านอยู่ด้วยกัน และมีความซื่อสัตย์ อดทน ฟันฝ่าอุปสรรคผ่านพ้นไปด้วยกันตลอดเวลาที่ผ่านมาด้วยความรัก อภัย ซึ่งกันและกันจนกว่าชีวิตจะหาไม่

และโอกาสนี้ พระคุณเจ้าได้ให้ข้อคิดตอนหนึ่งของบทเทศน์ว่า “โอกาสที่เรามาร่วมฉลองนักบุญเปโตรและเปาโล นี้ขอให้ตัวอย่างของท่านนักบุญทั้งสองเป็นตัวอย่างให้กับเรา ทั้งนักบุญเปโตร ผู้ซึ่งเคยปฏิเสธไม่รู้จักพระเยซูเจ้าถึงสามครั้ง นักบุญเปาโล เคยเบียดเบียนคริสตชนในยุคแรก แต่เมื่อท่านเข้าใจพระเยซูเจ้าอย่างถ่องแท้แล้ว ทั้งสองได้ทุ่มเททั้งชีวิตอุทิศตนในการประกาศข่าวดียอมสละชีวิตจนเป็นนักบุญได้ ซึ่งสอนเราว่า เราทุกคนมีเป้าหมายเพื่อกลับกลายเป็นนักบุญด้วยการทำหน้าที่ของเราแต่ละวันอย่างดี อาจมีความผิด บกพร่อง บ้าง แต่อาศัยน้ำใจดีในการกลับใจเสมอๆ ในที่สุดเราก็จะเป็นนักบุญได้เช่นเดียวกับท่านทั้งสองที่เราฉลองในวันนี้”

ห้วยตอง 6 .... …………………………………

.... …………………………………