Skip to content

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2019  วัดนักบุญไมเกิ้ลการีกอยส์ จอมทอง ได้จัดให้มีพิธีฉลองประจำปี โดยได้รับเกียรติจากบิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ มุขนายกเขตศาสนปกครองเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมกันนี้ได้มีพิธีโปรดศีลกำลังให้กับเยาวสตรีจำนวน 10 คน ซึ่งเป็นเยาสตรีที่อยู่ในการดูแลของมูลนิธิธิดารักษ์ จอมทอง บริหารงานโดยซิสเตอร์ซาเลเซียน

สำหรับวัดนักบุญไมเกิ้ลการีกอยส์ จอมทองนี้ เป็นวัดแรกที่มิชชันนารีคณะเบธาราม ได้จัดสร้างขึ้นในปี 1953 โดยคุณพ่อยอแซฟ เซกีน้อต เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงานแพร่ธรรมกับพี่น้องชนเผ่าปกาเกอะญอ จากนั้นเดือนมีนาคม 1954 คุณพ่อยอแซฟ เซกีน๊อต กับคุณพ่อโฟญีนี ได้มาอยู่ประจำที่จอมทองเพื่อจะได้ติดต่อกับชาวปกาเกอะญอแถวนั้นได้สะดวกขึ้น หลังจากนั้นได้สร้างบ้านพักที่จอมทองและรับเด็กชาวปกาเกอะญอ 12 คนมาอยู่ประจำที่บ้านพักจอมทองนี้เพื่อจะได้สอนคำสอนและภาษาไทยให้แก่พวกเขา โดยมีผู้ชายจากพม่าคนหนึ่งคือครูลอเรนส์ (ปัจจุบันคือครูลอเรนส์ เจริญกูล) จากคุณพ่อการ์มอง ประเทศเมียนมาร์ มาช่วยให้การอบรมและเป็นล่ามภาษาปาเกอะญอให้กับคุณพ่อทั้งสอง เพราะคุณพ่อทั้งสองพูดภาษาปาเกอะญอ ยังไม่ได้

หลังจากนั้นได้มีชาวปาเกอะญอตา มหมู่บ้านต่าง ๆ ทั้งที่อยู่ในเขตอำเภอจอมทอง และเขตอำเภอแม่แจ่ม ได้มาเชิญคุณพ่อทั้งสองไปเยี่ยมที่หมู่บ้านของเขา และคุณพ่อทั้งสองก็ได้ไปเยี่ยมเยียนตามหมู่บ้านต่าง ๆ เช่น ที่หมู่บ้านแถวดอยอินทนนท์ หมู่บ้านป่าตึง เขตอำเภอแม่แจ่ม เป็นต้น จากนั้นในโอกาสวันสมโภชพระคริสตสมภพ วันที่ 25 ธันวาคม ค.ศ.1954 นี้เอง ได้มีชาวปกาเกอะญอกลุ่มแรกเข้ารับพิธีรับศีลล้างบาปเป็นกลุ่มแรกจำนวน 21 คน

ต่อมาปี ค.ศ. 1954 เมื่อเห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่การแพร่ธรรมกับชาวเขาเผ่าปาเกอะญอนี้จะเจริญก้าวหน้า จึงเห็นควรที่จะต้องมีศูนย์กลางการทำงานแพร่ธรรมกับชาวเขาเผ่าปาเกอะญอ ขึ้นในสถานที่กว้างกว่าที่จอมทองนี้ และต้องการให้อยู่ใกล้กับหมู่บ้านของชาวปาเกอะญอ กว่า ทางสังฆมณฑลฯ จึงได้ซื้อที่ดินแปลงหนึ่งที่เชิงเขาดอยอินทนนท์ ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากอำเภอจอมทองนัก คือหมู่บ้านแม่ปอน (หรือศูนย์อบรมเด็กชาวไทยภูเขาแม่ปอน) ในปัจจุบันนี้เอง พร้อมทั้งได้ลงมือสร้างบ้านพักคุณพ่อ สร้างวัด และบ้านพักสำหรับเด็กชายเด็กหญิงที่แม่ปอนแห่งนี้ จากนั้นคุณพ่อทั้งสองจึงได้ย้ายจากจอมทองไปอยู่ที่แม่ปอนนี้ตั้งแต่เดือนเมษายน 1955

ปัจจุบันที่วัดนักบุญไมเกิ้ลการีกอยส์ จอมทองแห่งนี้ มีบาทหลวงจีรภัทร์ รักสีขาว คณะเบธาราม เป็นอธิการวัด และบาทหลวงประจวบโชค ตรีโสภา เป็นผู้ช่วยอธิการวัด และยังมีกลุ่มกิจกรรมของพระศาสนจักรคาทอลิกโดยคณะนักบวชต่างๆ เช่น มีศูนย์อบรมเยาวชนสตรีชาวเขาโดยคณะซาเลเซียน หรือที่เรียกว่าบ้านธิดารักษ์, บ้านพันธกิจแห่งรัก ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยภารดาอนุรักษ์ นิธิภัทรภรณ์ ร่วมกับบรรดาศิษย์เก่าแม่ปอน และศูนย์สังคมพัฒนา ปัจจุบันดำเนินงานโดยเขตศาสนปกครองเชียงใหม่ และมีซิสเตอร์คณะแม่ปอนให้การอบรมดูแล บ้านพระเมตตาของคณะเซนต์คาเบรียล เป็นศูนย์ให้การอบรมแก่เยาวชน และฝึกอาชีพแบบพอเพียงโดยภารดาอนุรักษ์ นิธิภัทราภรณ์, และคณะเซนต์ปอลเดอชาร์ตร ได้จัดซื้อที่ดินไว้แล้วเพื่อจัดสร้างกิจกรรมของคณะในโอกาสต่อไปด้วย รวมทั้งที่บ้านนิรมล ซึ่งเป็นบ้านศูนย์กลางของซิสเตอร์คณะแม่ปอน และให้การอบรมแก่เด็กเยาวชนหญิงเพื่อฝึกชีวิตนักบวชและให้การศึกษาด้วย

 

001 .... …………………………………