Skip to content

ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2019 หน่วยงานผู้สูงอายุและฝ่ายงานแพร่ธรรม โดยการประสานงานของคุณประภา วงศ์จอมพร ร่วมกับวัดนักบุญเซซีลีอา ห้วยต้นนุ่น จัดให้มีการฟื้นฟูจิตใจแก่กลุ่มผู้สูงอายุของหมู่บ้าน โดยการสนับสนุนของบรรดาลูกหลานที่ลงมาทำงานในเมือง โอกาสนี้ได้มีซิสเตอร์ประพรรณ หมั่นศึกษา ได้นำไตร่ตรองชีวิตและจิตใจ จากนั้นเป็นการทบทวนประวัติศาสตร์แห่งความรอดของพระศาสนจักรคาทอลิกไทยครบรอบ 350 ปีมิสซังสยามและ 60 ปีแห่งพระพรสังฆมณฑลเชียงใหม่ และเตรียมฉลอง 60 ปีเขตวัดนักบุญเซซีลีอาห้วยต้นนุ่น โดยคุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา เพื่อได้เห็นภาพแผนการณ์ความรอดของพระองค์ที่ค่อยๆ เข้ามาใกล้กับแต่ละชุมชนจนในที่สุดการประกาศข่าวดีเข้าถึงหมู่บ้านต่างๆ บนดอยด้วย และกลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี้เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์แห่งความรอดนี้และสืบสานต่อไปยังรุ่นลูกหลาน

ระหว่างแต่ละช่วงของเนื้อหา ได้รับเกียรติจากคุณพ่อถาวร กัมพลกูล เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานแพร่ธรรม ได้นำเสนอบทเพลง ลำนำ ปกาเกอะญอ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความเชื่อ สุดท้ายมีการคัดเลือกประธานกลุ่มผู้สูงอายุของหมู่บ้านห้วยต้นนุ่น ผลปรากฎว่าที่ประชุมได้เลือก คุณลุงอุดม วิชญพันธ์ อดีตผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน แล้วปิดด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณโดยคุณพ่อคำมา อำไพพิพัฒน์ (ลูกวัด)  คุณพ่อสถิต สะอิ (เจ้าอาวาส) และคุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา (ลูกวัด)

สำหรับเขตวัดนักบุญเซซีลีอ ห้วยต้นนุ่น ปัจจุบันมีคุณพ่อสถิต สะอิ เป็นเจ้าอาวาส ครูศักดิ์ชัย วิชญพันธ์ เป็นครูคำสอนประจำหมู่บ้าน มีวัดในเขตทั้งหมด 10 วัด และแต่ละวัดมีการจัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุเป็นทางการและร่วมกลุ่มกันเป็นชมรมผู้สูงอายุเขตวัดนักบุญเซซีลีอา

 

 

.... …………………………………